Bildet viser Waldemarhøy en sommer for rundt 100 år siden. Verandaen på framsiden er dekket av villvin. Langs veien i forgrunnen blomstrer lupinene.

Waldemarhøy ble bygd i 1889 og er den første villaen som ble oppført på østsiden av jernbanesporet etter at jernbanen kom til Ski ti år tidligere. Bygningen er oppført i dragestil, en norsk variant av sveitserstilen.

Villaen ble oppført som bolig og kontor for lege Georg Juell Klouman. Klouman var født i 1851. Han utdannet seg til lege og ble ansatt som jernbanelege og kommunelege i Kråkstad herred i 1882. Etter hvert ble ansvarsområdet hans utvidet og dekket til slutt hele fem prestegjeld. Mye tyder på at dette arbeidspresset ble i meste laget for Klouman. Han døde i 1906, bare 55 år gammel.

Georg Juell Klouman var gift med den danske adelsdamen Johanna Alma Ulrica Bernstorff. Klouman ble imidlertid ikke sett på som god nok for datteren av Johannas foreldre og han møtte aldri sine svigerforeldre. Ekteparet Klouman fikk tre døtre. Jonna Ulrica (født 1886) og tvillingene Alma Henriette Adeline og Else Marie Frederikke (født 1889). Alma døde allerede i 1892, bare tre år gammel.

Etter mannens død, solgte fru Klouman villaen og flyttet fra Norge. Huset ble kjøpt av Lars Samuelsen som eide det fram til 1916. Bildet denne måneden viser huset slik det så ut i Samuelsens eiertid.

Huset har siden vært på flere hender og blitt benyttet til flere ulike formål. I en periode hadde kommunens fattigkasse kontor der. I 1964 overtok Ski kommune eiendommen og benyttet villaen til sosialbolig. Etter noen år begynte bygningen å bære preg av slitasje og manglende vedlikehold.

På 1970-tallet forelå det planer om å benytte eiendommen som tomt til den nye kirken som skulle bygges. Samtidig hadde Ski historielag ønske om at det skulle opprettes et kultursenter på stedet. I 1982 ble det bestemt at den nye kirken skulle bygges i Birkelunden. Dette åpnet for at kultursenteret på Waldemarhøy kunne realiseres.

I juni 1987 kunne Waldemarhøy bygde- og kultursenter åpnes.

Villaen har på mange måter fått tilbake sin fordums prakt slik den framsto da bildet ovenfor ble tatt. Huset brukes nå til møter i ulike foreninger og lag, intimkonserter og andre kulturaktiviteter.

Foto:
Waldemarhøy, 1910.
Fotonummer: 0213-002-0023.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Tulla Bjørnstad.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Trykte kilder:
Krogstie, Per A.: ”Waldemarhøy, Bygde- og kultursenter i Ski” i Follominne 2005, Follo historielag 2005.
Brosjyre: Waldemarhøy bygde- og kultursenter, Kulturavdelingen i Ski kommune.

Nettkilder:
Gravminner i Norge: http://www.disnorge.no/cms/
Ski slektshistorielag: http://www.skislekt.no/adel/Bernstorff.htm