Dette bildet er over 100 år gammelt. Her ser vi Matheus Johansen (til venstre), Nils Juelsen (i midten) og Karl Krokås som røyker og tar seg en øl på Huseby kafé i Kråkstad.

I våre dager hadde ikke dette vært tillatt. I 2004 blei røykeloven innført. Denne innebærer at det ikke er tillatt å røyke i lokaler der allmennheten har adgang, slik som serveringssteder.

For 100 år siden var dette ganske annerledes. Skadevirkningene ved bruk av tobakk var ganske så ukjente. Vi må fram rundt 50 år i tid, til 1964, før vi finner de første medisinske rapportene som med autoritet kunne påvise faren ved tobakksbruk. Tidsskrift for den norske Lægeforening tok for øvrig opp temaet i 1950 da de nevnte at tobakksrøyking kunne være en mulig årsak til økningen av lungekreft i befolkningen.

Bildet er dessuten atypisk. Den mest utbredte formen for bruk av tobakk tidlig på 1900-tallet var såkalt munntobakk eller tyggetobakk. I 1909, bare sju år før bildet blei tatt, sto tyggetobakk for hele 75% av det solgte volumet. Skråtobakk alene hadde en markedsandel på 68%. Den mest utbredte formen for røyking var piperøyking. Først i 1960 ble sigarettrøyking mer populær.

Sigarettrøyking var riktignok på frammarsj tidlig på 1900-tallet. Fra rundt 1910 ble produksjonen av sigaretter automatisert. Nye markedsføringsmetoder blei tatt i bruk der sigarettrøyking blei koblet til raffinement og eleganse. Distribusjonen blei dessuten kraftig forbedret. Dette førte til en stor økning i forbruket.

Det som er typisk med bildet er at det bare er menn som røyker. Tidlig på 1900-tallet blei sigarettrøyking hos kvinner sett på som simpelt og vulgært. Først etter 2.verdenskrig endret dette seg. Samfunnsnormene endret seg i kjølevannet av krigen og det blei enklere å rette reklame for tobakksprodukter mot kvinner.

Alt dette visste nok de tre karene på Huseby kafe fint lite om da de satt der med hver sin sigarett for 102 år siden.

Spor av tobakksbruk i arkivet

Vi finner også spor etter tidligere tiders tobakksbruk i Ski lokalhistoriske arkiv. I Norrøna, som var Kråkstad frisinnede ungdomslags avis, kan vi lese om lokal tobakksbruk for 100 år siden. Nils Gulbrandsen skrev der denne hyllesten til skråtobakken:

Tobakken

Javel, lat det være en uvane, men saa er uvanen blit en vane, og det vil si at en kan ikke lægge den av. «Gamall vane er vond aa venda,» heter det. Men naar vanen er blit gammel blir der ikke tale om non vending – ikke uten der sker ulykker. Naar tobakken er blit en livsnødvendighet er den ogsaa en livsbetingelse. Den ordner og samler tanker, opmuntrer sindet og sætter fantasien i bevægelse, gir arbeidslyst og arbeidsglæde – kort sagt – velvære baade til legeme og sjæl for den som har vænnet sig til aa bruke den.

Den er ikke saa værst dyr bare en kunde faa fat i den, let at føre med sig, let aa ta til og altid til tjeneste i alle livets tilskikkelser; i sorg som i glæde, en god kamerat som aldrig svigter saalænge en har no av den.

Den glæder sine venner uten aa sjenere andre, naar den blir brukt paa den rette maate, og det blir den naar en liten skraa er blit en del av en selv – og slik er det med hundretusender i dette land.

Uvane, sier du? Simpel uvane? Naah, saa er en da i et lite godt selskap likevel naar en har tobak. Husker du kong Karl den 15de? Han tygde tobak som en gjeitebuk. Det samme gjorde Oskar den 2den. Vor nuværende konge har været sjømand, og der er ingen sjømand uten at han bruker tobak, saa jeg tør vædde hundre mot en, at Haakon den 7de bruker skraa. Antakelig har ogsaa kronprinsen begynt. Han er ialfald i den rette alder nu. Og saa alt dette banale intetsigende snak om uvaner. Som om hele livet er en sammenhængende kjede av alt hvad en behagerat kalde uvaner. En faar her tænke litt paa sig selv. Spiser vi kanske ikke en fire – fem gange om dagen. Det er en kostbar uvane. Kong Sverre i Norge og Goliat i det gamle testamente spiste bare en gang daglig, og enda var de mere friske og rødmuset end de fleste nu for tiden. Men den som røker daarlig snaddetobak og damper døgnet rundt som en lokomobil og dertil fylder sig med my mat maa se elendig ut. Den gaar indad med venstre ben, er en ræv efter chokolade og andre slikkerier, er tyskvenlig, snorker og snakker om lutefisk i søvne o.s.v. og enda snakker de om uvaner!

N.G.

Foto:
Tre menn på Huseby kafé, 1916.
Fotonummer: 0213-149-0014
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Aslaug Bøhler.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Arkivkilde:
Arkiv P-1002, Fa0001.

Nettkilder:
Lovdata: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1973-03-09-14#KAPITTEL_6
Store Norske Leksikon: https://snl.no/tobakk