I over 60 år hadde Willy Westgaard (til venstre på bildet) og deretter Odd Aamodt (til høyre på bildet) stillingen som lensmann i Ski. Bildet er tatt noen år etter krigen, i 1948, og Westgaard hadde da vært lensmann i nesten 20 år. Aamodt var fersk i yrket. Han hadde jobbet som betjent i Ski siden 1946. Senere skulle han bli en riktig rutinert og respektert lensmann med imponerende 43 år på post i Ski.

Willy Westgaard (lensmann 1929-62).
Willy Ferdinand Westgaard ble født i Chicago i 1892. Foreldrene hadde utvandret til USA fra Skjeberg, men flyttet tilbake etter kort tid. Som ung tok Westgaard underoffisersutdanning i forsvaret og tjenestegjorde som befal en stund. Deretter gikk han over i politiet og jobbet flere steder som lensmannsbetjent.

I 1929 ble han ansatt som lensmann i daværende Kråkstad kommune. Dette var før kommunedelingen og Westgaard fikk kontorsted i Ski, men hadde en ukentlig kontordag i Kråkstad. Westgaard kjøpte en villa i Brageveien, ikke langt fra stedet der rådhuset senere ble reist. Selv bodde han sammen med familien i 1.etasje mens lensmannskontoret var i 2.etasje.

Westgaard var lensmann under hele krigen og klarte å beholde jobben samtidig som han holdt seg utenfor Nasjonal Samling. Han hadde kontakt med ledelsen for de tyske styrkene som holdt til på Monsrud. Han fikk dermed et visst innblikk i tyske planer og kunne melde fra til nordmenn som kunne komme i vansker med okkupasjonsstyresmaktene.

Willy Westgaard gikk av som lensmann i 1962 etter 33 år i jobben. Han døde i 1966.

Odd Aamodt (lensmann 1962-89).
Odd Lauritz Aamodt ble født 8.februar 1921 i Skiptvedt. Aamodt vokste opp i et landbruksmiljø og utdannet seg først til agronom. Han tok seinere Politiskolen og ble ansatt som lensmannsbetjent i Ski sommeren 1946.

Da Westgaard gikk av med pensjon i 1962, overtok Aamodt som lensmann i kommunen. Lensmannskontoret ble flyttet fra Westgaards private bolig og over til Kvakkestadgården.

I Aamodts tid som lensmann forandret Ski seg mye. 1.januar 1964 ble Ski og Kråkstad slått sammen til en kommune. Ski utviklet seg også mer og mer i retning av å bli en småby. Dette var nok en medvirkende årsak til at Follo politikammer ble flyttet fra Drøbak til Ski i 1987. Både handelsstanden og politiske aktører hadde dessuten jobbet i flere tiår for å få denne flyttingen i stand. Politiet fikk lokaler i Idrettsveien 18. Ski fikk dermed både lensmannskontor og politikammer. En slik situasjon stilte selvsagt store krav til samarbeid mellom de to politimyndighetene. Her var de to lederne, politimester Thor Aasvold og lensmann Odd Aamodt viktige personer. Ansvarsfordelingen ble grovt sett slik at politikammeret fikk ansvaret for de sentrale delene av Ski mens lensmannskontoret hadde ansvaret for Kråkstad, Langhus og Siggerud.

Aamodt gikk av for aldersgrensen i 1989. Han hadde da vært ansatt i Ski i 43 år, 27 av disse årene som lensmann. Odd Lauritz Aamodt døde i 1998, 77 år gammel.

Foto:
To profilerte lensmenn i Ski, 1948.
Fotonummer: SKIH 059 039.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet Odd Lauritz Aamodt.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Litteratur:
Lilleslåtten, Bjørn og Simastuen, Ivar: Politiet i Follo gjennom 100 år, Follo politimesterembete 1902-2002,  Politimesteren i Follo 2002.