Et av de minste arkivene hos Ski lokalhistoriske arkiv er arkivet etter Syklubben Skravla. Dette lille arkivet består av kun to arkivstykker. Det ene arkivstykket er en svært medtatt sangbok og det andre er en enkel liten regnskapsprotokoll for perioden 1921-32. I tillegg er det tre bilder av syklubben i fotografibasen.

Symøter
Hva kan så dette arkivmaterialet fortelle oss om aktiviteten i syklubben? Sangboken er utgitt av Norges Kristelige Ungdomsforbund. Dette tyder på at det, i tillegg til håndarbeide og prat, også ble sunget en del på møtene, og da gjerne religiøse sanger. Det er likevel noe begrenset informasjon å hente ut fra dette arkivstykket.

Langt mer interessant er da regnskapsprotokollen. Her går det an å følge aktiviteten i syklubben gjennom disse årene. Vi kan se at klubben har hatt symøter en til to ganger i måneden. De har blitt holdt vekselvis på ulike gårder. Onsdag 7.september 1921 møttes de for eksempel på Sæthra. Tre uker seinere var det ny samling på Fjeld og i slutten av oktober var det nytt møte på Hytten. Seinere møttes de også på Tangenhagen, Barli, Nordli og Sagstuen. Som gårdsnavnene tyder på, holdt altså Syklubben Skravla til i området ved Sværsvann – Siggerud.

Fest, hygge og spillemenn
Syklubben Skravla drev med mye mer enn søm, sang og skravling. De arrangerte også en rekke festlige sammenkomster. Hvert år arrangerte de juletrefest. Flere ganger hadde de også pakkefester. Detaljene rundt pakkefestene hos Syklubben Skravla kjenner vi ikke så godt til, men fra andre steder i landet fortelles det at inni pakkene var det gjerne mat. Det var ofte unge jenter som lagde pakkene. Dersom det da var en som hadde et godt øye til denne jenta, bød han gjerne på akkurat hennes pakke. Det kunne sågar bli dyrt hvis han var veldig interessert, men på den annen side kunne jo gevinsten bli langt større enn bare ei lita pakke! Dersom noen kjenner til disse pakkefestene som Syklubben Skravla arrangerte, er vi svært interessert i å høre om dette. Ta kontakt!

Syklubben Skravla må ha skapt mye liv og røre rundt seg og betaling til spillemann var nærmest en fast utgiftspost ved de fleste arrangementene. Til og med på bilturer var det nødvendig å hyre inn spillemann. Bilturene gikk til byer ikke langt unna. I 1927 var de til Eidsvoll, året etter gikk turen til Drammen og i 1930 var de i Sarpsborg. Medlemmene i syklubben likte trolig også å kle seg ut. To av bildene fra fotobasen er hentet fra et kostymerenn i 1942 og bildet ovenfor viser altså et karneval i 1946.

En syklubb med sosialt engasjement
Norge på 1920-tallet var ganske ulikt Norge slik vi kjenner det i dag. Den enorme rikdommen som preger dagens samfunn og det sosiale sikkerhetsnettet som nå finnes, er av langt nyere dato. Mellomkrigstiden var en vanskelig periode for mange. Antall konkurser økte kraftig fra under 200 i året i 1920 til over 1300 i året seks år seinere. Mange ble dermed arbeidsledige. Bøndene fikk vanskelige forhold, særlig de som hadde gjeld. For å betjene det samme lånet i 1928 som i 1920, måtte en bonde levere nesten dobbelt så mye varer.

Damene i Syklubben Skravla viste et sosialt engasjement og hadde omtanke for de som ikke hadde det så lett. Flere steder i protokollen ser vi at de har gitt penger til trengende. 15.desember 1925 gir de 30 kr til Ski menighetsråd. Pengene skulle brukes til fattige til jul. Året etter ga de penger til en mann som måtte oppsøke lege. Seinere samme år fikk han også penger til konfirmasjonsklær. I 1927 ga de 10 kr til kringkastingsleie til gamle. Trolig er dette lisenspenger. Andre steder i regnskapsprotokollen ser vi at penger er gitt ut til enkeltpersoner uten nærmere presisering. Trolig dreier dette seg også om menn og kvinner som hadde havnet i en vanskelig økonomisk situasjon og som fikk kjærkommen hjelp fra syklubben.

Inntekter
Hvor fikk så syklubben inntektene sine fra? Litt fikk de inn på kontingent, men det kostet bare 50 øre i året å være medlem av klubben og medlemstallet overskred sjelden 20 i den perioden vi har kjennskap til. Det ser imidlertid ut til at de har fått inn penger på de vanlige symøtene. Inntektene her lå vanligvis et sted mellom 15 og 30 kr. Det fremgår ikke av protokollen om det var fra salg, utlodning, innsamling eller fra betaling for mat og kaffe at pengene kom inn i kassen, men penger fra disse møtene brakte iallfall inn flere hundre kroner årlig. Syklubben tjente også en del på festene de arrangerte. Pakkefestene er allerede nevnt og disse var en fin inntektskilde. Pakkefesten på Bru store i april 1927 brakte for eksempel inn et overskudd på 61,88 kr i kassen. Da hadde de trukket fra utgifter til hus, kaffe og spillemann.

Karneval i 1946
Bildet ovenfor viser altså et karneval som Syklubben Skravla arrangerte på Sagatun lørdag 16.februar 1946. Sittende på huk helt foran ser vi fra venstre: Tore Kullebund, Mathis Rustad (med trekkspill), Walborg Barli, Gerd Johansen, Arne Kullebund, Alf Barli, Fridtjof Kullebund, ? Hansen, Karin Hansen og Ivar Barli. Bak disse ser vi fra venstre Gustav Finstad (med matrosdress), Ragnhild Finstad, Sigurd Paulsen, Bjørg Askmann (delvis skjult), Anton Barli, Anders Askmann, Kristian Kristiansen, Solveig Rustad, Karen Barli, Sigrid Johansen, Astrid Kullebund, Harald Askmann (litt bak, delvis skjult), fru Askmann (foran Harald, delvis skjult), nn, nn, Hanna Kullebund, nn, Tore Lier (litt foran), Aslaug Kristiansen, ? Jansen (med skjegg), herr Henriksen, fru Henriksen, nn, Hjørdis Fjeldstad, Hans Barli (delvis skjult) og Pettersen. Helt bak ser vi fra venstre: Helene Paulsen og fru Jansen. Så er det et mellomrom bort til Finn Svendsen. Videre står: Aslaug Bengtson, nn, Bjørn Askmann, nn, Hjalmar Hansen, nn, herr Aagren (med flosshatt), nn, fru Aagren og Trygve Bengtson.

Finnes det mer?
Vi har dessverre bare disse to arkivstykkene og de tre bildene som forteller om Syklubben Skravlas virksomhet. Regnskapsprotokollen er bare ført fram til 1932 og bildene er tatt på 1940-tallet. Syklubben var åpenbart i virksomhet et godt stykke utover på 1940-tallet og kanskje enda lenger? Når syklubben ble nedlagt kjenner vi ikke til. Det er slett ikke utenkelig at det finnes mer materiale fra Syklubben Skravla hjemme hos noen. Ski lokalhistoriske arkiv tar gjerne i mot mer materiale fra både denne syklubben og andre lokale foreninger og lag.

Foto:
Syklubben Skravla arrangerer karneval på Sagatun, 1946.
Fotonummer: SKIH 039 013.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Ivar Barli.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Arkivkilder:
Ski lokalhistoriske arkiv: Arkiv P-1040: Syklubben Skravla.

Trykte kilder:
Kjedstadli, Knut: Et splittet samfunn 1905-35, Aschehougs Norgeshistorie bind 10, Aschehoug, Oslo 1994.

Nettkilder:
Historier.no.
Lenvik museum.