Stortingsvalget i 1965 markerer på mange måter et skille i norsk etterkrigshistorie. Valget satte sluttstrek for Gerhardsen-æraen og Arbeiderpartiet mistet makten.

Riktignok hadde partiet måttet forlate regjeringskontorene to år tidligere i forbindelse med Kings Bay-saken, men dette oppholdet varte kun i fire uker før en ny Arbeiderpartiregjering var på plass igjen.

Etter valget i 1965 ble ting ganske annerledes. For første gang etter krigen mistet den sosialistiske siden flertallet på Stortinget og de fire borgerlige partiene kunne danne regjering med Per Borten fra Senterpartiet som statsminister. Det skulle gå seks år før Arbeiderpartiet igjen kunne ta over makten.

Bildet ovenfor viser opptellingen av stemmer etter Stortingsvalget i 1965 i Ski. Lengst til høyre står lensmann Odd L. Aamodt, til venstre for ham sitter Øivind Bakke og dernest Jonas Schønberg og Kåre Holum. Valgresultatet i Ski skilte seg forholdsvis lite ut i forhold til resultatet på landsbasis (se tabell nedenfor). Størst var forskjellene for SF og KrF som henholdsvis fikk noe større og noe mindre oppslutning enn i landet ellers. Valgdeltakelsen i Ski må sies å ha vært god. 88,8% av de stemmeberettige deltok ved valget.

Tabell: Valgresultat i Ski og Norge ved Stortingsvalget i 1965.

Parti Ski Hele Norge Stortings-representanter
Stemmer Prosent Prosent
Norges Kommunistiske Parti 70 1,1 1,4 0
Sosialistisk Folkeparti 607 9,3 6,0 2
Arbeiderpartiet 2.690 41,4 43,1 68
Venstre 712 11,0 10,2 18
Senterpartiet 677 10,4 9,4 18
Kristelig Folkeparti 342 5,3 7, 8 13
Høyre 1.403 21,6 20,3 31

Foto:
Stemmeopptelling ved stortingsvalget, 1965.
Fotonummer: SKIH 059 032.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Odd Lauritz Aamodt
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Litteratur:
Furre, Berge: Norsk historie 1914-2000, Det Norske Samlaget, Oslo 1999.

Nettsider:
Statistisk sentralbyrå:
http://www.ssb.no/emner/00/01/10/stortingsvalg/histtab/t-1965prosent.html
http://www.ssb.no/emner/00/01/10/stortingsvalg/histtab/t-1965abs.html