Den 11.juni 1913 vedtok Stortinget en endring av §50 i grunnloven. Med denne endringen på plass fikk norske kvinner stemmerett på lik linje med menn ved stortingsvalg. Kvinnene hadde da hatt stemmerett ved kommunevalg siden 1910. Nå kunne de også avgi stemmer ved stortingsvalgene. Den nyvunne stemmeretten kunne imidlertid ikke benyttes umiddelbart. Neste stortingsvalg var først i 1915.

Den første kvinnen i Ski kommunestyre
Selv om kvinnene fikk stemmerett på lik linje med menn tok det ei god stund før dette gjenspeilte seg i innvalgte representanter i styre og stell. Kvinnene hadde hatt stemmerett i over 20 år før den første kvinnen ble valgt inn i Ski kommunestyre. Dette var Klara Solheim. Hun ble valgt inn som fast representant i 1935 etter å ha møtt som vararepresentant i perioden 1932-34. Ei annen kvinne som fikk et viktig verv på 1930-tallet var lærer Barbro Myhre. I 1938 ble hun valgt til nestleder i Ski skolestyre. Om valget skriver Østlandets Blad: ”Frøken Barbro Myhres valg betegner for så vidt en milepæl i bygdens historie, som hun er den første kvinne der er betrodd et varaformannshverv i Ski.” Videre skriver de: ”Når Ski skolestyre så gladelig overlot varaformannsplassen til frøken Myhre var det fordi hun gjennem mange års medlemsskap har tilegnet sig utmerket innsikt i det arbeide som skolestyret varetar. Hun har dertil vist sig som en forstandig og rettenkende dame, hvis dyktighet i lærergjerningen er ubestridelig” (ØB 11.01.1938). Barbro Myhre fikk altså en svært rosende omtale i avisen, men samtidig sitter man også igjen med et inntrykk av at avisen ønsker å berolige sine lesere ved å understreke hennes gode kvalifikasjoner. På samme avisside kan vi lese om valg til ligningsnemnd, menighetsråd og fattigstyre. Til alle disse vervene ble det valgt menn, men vi får ikke vite noe om deres bakgrunn og kvalifikasjoner. Nærmest underforstått er vervene i de beste hender. Det dette forteller oss er at 25 år etter at kvinnene fikk stemmerett, var det ennå ganske så uvanlig at kvinner innehadde tillitsverv. Og de som fikk en slik posisjon måtte nok, i langt større grad enn menn, bevise at de var verdig en slik oppgave.

Valget i 1945
Det første kommunestyrevalget etter krigen fant sted 3.desember 1945. Dette valget markerer på mange måter kvinnenes inntog i lokalpolitikken i Ski. Riktignok hadde som tidligere nevnt, Klara Solheim møtt i kommunestyret på 1930-tallet, men det var først etter krigen hun fikk selskap av medsøstre i kommunestyresalen. Da ble ytterligere to kvinner valgt inn. Det er disse tre, samt en kvinnelig vararepresentant vi ser på bildet ovenfor. Helt til venstre står Olga Dyrhol. Hun var partikollega med Solheim i Arbeiderpartiet og sto helt nede på 14.plass på partiets liste. Det var imidlertid mange som gav henne en ekstra stemme og hun avanserte kraftig på listen og ble valgt inn som nummer sju (av ti fra Arbeiderpartiet). Ved siden av henne står altså Klara Solheim som på dette tidspunktet hadde blitt en veteran i politikken. Deretter ser vi Margit Øverbyhagen. Hun sto på kumulert plass på NKPs liste i Ski (5. og 6.plass). Kommunistene fikk imidlertid bare inn to representanter i kommunestyret. Øverbyhagen manglet bare håndfull stemmer for å danke ut sin mannlige partikollega på plassen foran, men måtte ta til takke med en varaplass.

Den siste på bildet er Petra Øystese. Hun representerte Ski kvinneliste. Det at det ble dannet en egen kvinneliste i Ski og at denne til og med fikk valgt inn en representant viser et sterkt engasjement blant en rekke kvinner i kommunen for å få valgt inn kvinner i kommunestyret. Riktignok var det ikke bare i Ski kvinnene stilte egen liste ved dette valget. Det samme skjedde også i Oppegård kommune og der ble det valt inn hele fem kvinner i kommunestyret i 1945. I Kråkstad som var egen kommune i 1945, ble det derimot ikke valgt inn noen kvinner i hele tatt.

Det gikk ikke upåaktet hen at kvinnene i Ski stilte med egen liste. Flere kritiske røster ble hevet mot tiltaket og ulike former for hersketeknikker ble forsøkt. Noen framholdt at kvinnelisten ville stå i veien for en felles borgerlig front mot Arbeiderpartiet. Andre tydde til mer ufine metoder som latterliggjøring og hån. På offentlige møter og i Østlandets Blad ble det framført ironiske dikt og reine nidviser. Tross slike simple knep klarte altså kvinnelisten å erobre en av plassene i kommunestyret og to andre kvinner ble valgt inn på fast plass. Det kan også nevnes at ytterligere tre kvinner sto som første vararepresentant på ulike lister og trolig også fra tid til annen møtte i kommunestyret. Dette var Lydia Kværner (KrF), Anlaug Flakstad (Kvinnelisten) og som allerede nevnt: Margit Øverbyhagen (NKP).

En liten merkverdighet med valget i 1945 er Ski reguleringsstrøks liste. Øverst på denne listen sto to kvinner; Hjørdis Hafslund og Magnhild Skotner. Ingen av disse var kumulert og da stemmene var talt opp var kvinnene forduftet. De fikk ikke nok stemmer og tre menn kom inn som representanter i kommunestyret. Kvinnene var ikke en gang å finne blant listens fem vararepresentanter. Nå skal det også bemerkes at det ble store omveltninger blant listens kandidater da stemmene ble talt opp og ingen av de fire første ble valgt inn.

Den første kvinnelige ordføreren
Selv om flere kvinner ble valgt inn i kommunestyret skulle det gå mange år før Ski fikk sin første kvinnelige ordfører. Dette skjedde først i 1976. Da ble Ingvill Raaum (fra Høyre) valgt til dette vervet. Hun beholdt jobben i hele tolv år, fram til 1988. Da Raaum tiltrådte i 1976 var det bare et fåtall kvinnelige ordførere i landet. Hun var ikke bare den første kvinnen som inntok denne toppjobben i Ski, hun var også den første kvinnelige ordføreren i Akershus.

Etter henne har Ski hatt kvinnelig ordfører i perioden 2003-05 (Gunvor Eldegard fra Arbeiderpartiet), og etter valget i 2011 overtok dagens ordfører, Anne Kristine Linnestad (fra Høyre), jobben. I dagens kommunestyre sitter for øvrig nesten dobbelt så mange menn som kvinner (27 menn og 14 kvinner).

Foto:
Kvinnelige kommunestyremedlemmer på befaring, 1946.
Fotonummer: 0213-088-0026.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Bjørg Kjølstad.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Trykte kilder:
Østlandets Blad: følgende utgaver: 11.januar 1938, 19.oktober 1945, 30.oktober 1945, 6.november 1945, 5.desember 1945, 14.desember 1945.

Nettkilder:
Høyre.
Ski kommune.
Statistisk sentralbyrå.
Store norske leksikon.
Stortinget.
Østlandets Blad.