I 100 år, fra 1897 til 1997, lå det en militærleir like vest for Ski sentrum. Den militære tilstedeværelsen fikk mye å si for utviklingen av Ski.

Øvelse i 1914
Bildet er tatt i forbindelse med en øvelse, trolig i 1914. I lokalavisen som den gangen het Øieren, ble begivenheten omtalt. Her kan vi lese at den 10. august 1914, kl. 11 om formiddagen, møtte soldater og offiserer tilhørende 3. bataljon av feltartilleriregiment nummer 1 opp på Ski depotplass/Ski Magasinleir. Oppholdet i Ski ble imidlertid kortvarig før de dro videre til Fredrikstad.

Det var en stor styrke som ankom Ski denne augustdagen. Bataljonen besto av regimentets 7., 8. og 9. batteri, samt et parkkompani. Alt i alt møtte det opp rundt 400 menige, 15 offiserer og 25 underoffiserer. I tillegg hadde de også med seg rundt 300 hester og annet nødvendig materiell.

Det var flere militærøvelser i Ski fram til 1940. Øvelsene kunne tidvis fortone seg som de rene folkeforlystelsene. Bøndene i distriktet var forpliktet til å stille med hester som trekkraft til vogner og kanoner. Det blir sagt at etter øvelsene var det bare hestene som kom edru hjem.

Leiren bygges ut
Bildet viser en rekke soldater og bivuakker på Ski Depotplass. Depotplassen ble kjøpt av Forsvarsdepartementet fra Nordre Finstad gård i 1896. De første bygningene her ble reist året etter. Leirområdet fikk navnet Ski Magasinleir tidlig på 1900-tallet, trolig i 1907. På folkemunne i Ski ble imidlertid plassen bare kalt ‘Deppo.’

I 1902 kjøpte Forsvaret den delen av Monsrud gård som ligger mellom Gamleveien og jernbanen. Området fikk navnet Monsrud leir. De første bygningene her, like vest for jernbanen, ble oppført i 1907.

Under 2. verdenskrig ble en betydelig styrke tyske soldater forlagt til Ski, i gjennomsnitt besto den av rundt 600 soldater. Tyskerne bygde opp en leir litt nord for den opprinnelige magasinleiren. Den fikk navnet Nordre leir.

Arbeid til mange
Den militære tilstedeværelsen bidro kraftig til utviklingen av Ski sentrum. Leiren i vestkanten av Skibyen, hadde behov for en rekke sivile tjenester. Her var det arbeid til børsemakere, hjulmakere, hovslagere, salmakere, skomakere, skreddere, snekkere og smeder for å nevne noen yrkesgrupper.

Etterkrigstid
Etter krigen disponerte reservepolitiet noen av bygningene på Magasinplassen. Her ble dessuten tyske krigsforbrytere holdt i varetekt helt til 1948.

I 1958 ble Artilleriregiment 1s standkvarter flyttet til Ski. De holdt til her fram til 1986. Da flyttet de tilbake til Fredrikstad der de hadde hatt tilhold tidligere.

Nedleggelse
Artilleriregimentet ble lagt ned i 1993. En konsekvens av dette var at det ikke lenger var behov for noen militærleir i Ski. Riksantikvaren vurderte bygningene i Monsrud leir og Nordre leir som ikke verneverdige. Disse ble revet på slutten av 1990-tallet for å gi plass til sivile formål. Det ble også revet noen bygninger i Magasinleiren for å gi plass til det framtidige Follo sykehus.

Bygningene i den opprinnelige Magasinleiren var i god stand og Riksantikvaren vurderte disse som verneverdige. I et vedtak av 6. mai 2004 ble depotbygningen og vognmagasinene fredet (verneklasse 1) og de øvrige bygningene i leiren vernet (verneklasse 2). Fire år seinere, 27. mai 2008, brant den fredede depotbygningen ned til grunnen.

Området er nå bebygd med en rekke boliger.

Foto:
Bivuakker og militært personell, Ski, 1914.
Fotonummer: 0213.002-0032
Fotograf: H. P. Bjørnstad.
Giver av bildet: Tulla Bjørnstad.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Trykte kilder:
Dahl, David: Ski Magasinplass, Ringperm, Ski Historielag, 2004.
Dahl, David og Krogstie, Per A.: «Artilleriregiment nr. 1 Depotet i Ski» i Follominne 2006, Follo Historielag, Drøbak 2006.
Øieren 21. august 1914.

Nettkilder:
ØB 24/4-17: https://www.oblad.no/ski-magasinleir/riksantikvaren/akershus-fylkeskommune/vil-avfrede-nedbrent-depot-i-ski-magasinleir/s/5-68-266312 (nettversjon, besøkt 22/6-22 kl. 14.30).

Lovdata: Forskrift om fredning av bygninger og anlegg i Landsverneplan for Forsvaret. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-05-06-718/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5 (3 bygg fredet)