De første årene
Smaalensbanens østre linje ble åpnet i 1882, men det var først i 1908 at Skotbu fikk stoppested. Trafikken var imidlertid svært beskjeden de første årene. Det gikk bare to tog om dagen, ett i hver retning. Den første tiden var det da heller ikke så mange som reiste med toget fra Skotbu.

I 1910, to år etter at stoppestedet ble opprettet, viser statsbanenes statistikker at 1.382 personer gikk på toget i Skotbu. Dette blir omtrent fire personer pr. dag. Til sammenligning var tilsvarende tall 40.904 for Ski og 13.375 for Kråkstad. Riktignok er ikke månedsbilletter medregnet i denne statistikken så det reelle passasjertallet lå helt sikkert høyere.

De første årene betjente Gunhilda Baltzersen og Jørgen Nordheim stoppestedet.

Dagens stasjonsbygning ble trolig reist i 1923 etter en betydelig innsats fra lokalbefolkningen. Tømmeret ble skåret lokalt og det ble holdt basarer for å skaffe penger til byggearbeidet. Restgjelden på stasjonsbygningen ble nedbetalt etter en vellykket basar i 1925.

Trafikken tok seg etter hvert opp og i 1925 var det godt over 7.000 reisende fra Skotbu stasjon. Dette var en del av en nasjonal trend. I perioden 1910-25 økte antall reisende med statsbanen totalt fra ca. 13 millioner reisende i 1910 til over 23 millioner reisende 15 år seinere.

Bildet ovenfor viser stasjonen slik den så ut i 1935. På perrongen står stasjonsmester Hans Hedemann sammen med sønnen Johan. Hans Hedemann hadde ansvaret for Skotbu stasjon i perioden 1923-46. Stasjonen var betjent fram til 1968.

Dagens situasjon
I våre dager (i 2010) diskuteres det om stasjonsbygningen på Skotbu bør rives eller bevares. Togtrafikken ved stasjonen er langt hyppigere enn de første årene. Samtidig er betjeningen for lengst blitt rasjonalisert bort og bygningen har mistet mye av sin opprinnelige funksjon. Stasjonsbygningen på Skotbu er heller ikke spesielt gammel og arealene ved stasjonen kan sannsynligvis utnyttes mer hensiktsmessig. En må likevel ikke glemme at det var lokalbefolkningen som sørget for at bygningen i sin tid ble reist, og mange i lokalsamfunnet ved Skotbu ønsker å bevare stasjonsbygningen. Skotbu er dessuten et område i vekst og stasjonen kan bli en fin møteplass i nærmiljøet. Vi ser at gamle stasjonsbygninger flere steder har mistet sin opprinnelige funksjon, men har blitt fylt med nytt innhold og nytt liv. Stasjonsbygningen i Ås er i så måte et godt eksempel på dette. Skal en kunne få til noe tilsvarende i Skotbu vil dette stille krav til lokale krefter. Framtiden vil vise om de lykkes.

Foto:
Skotbu stasjon, 1935.
Fotonummer: SKIH 024 019.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Ester Mørck.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Litteratur:
Ski Historielags kalender 1986.
Østlid, M.: Kråkstad, en bygdebok, bind I, Hamar 1929.

Nettsider:
Ski Historielag: http://www.des-norge.no/ski-historielag/lokalhistorie/30/30.html
Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no/histstat/aarbok/ht-101210-414.html
Østlandets Blad: http://www.oblad.no/ski/onsker-skotbu-stasjon-som-treffpunkt-1.4499604
Østlandets Blad: http://www.oblad.no/ski/eieren-sliter-med-a-finne-opprinnelsen-1.4499526