Bildet viser skjæringen gjennom Skimorenen, den gamle jernbanebrua, vanntårnet og Ski stasjon en gang i 1914.

Det første toget
Det første ordinære toget på Smaalensbanen gjennom Ski gikk 2.januar 1879. Om bord på toget var en journalist fra Morgenbladet. I avisen noen dager seinere stod blant annet dette om reisen:

                          ”Mellem Oppegaard og Ski Stationer er det bekjendte Tussetjern, hvor man har haft saa vanskelig ved at faa Banen til at staa. De svære Opskydninger paa begge Sider viser noksom at der maa være gaaet meget Fyldmateriale med, og henimot Monsrud passerer vi ogsaa en mægtig Gjennemskjærimg, hvorfra de udtagne Jord- og Stenmasser helt og holdent skulle have fundet sin Anvendelse i Tussetjernet. Ski (Monsrud) station falder strax i Øinene som noget større i sit Anlæg, end Stationerne ellers paa Bondelandet. Det har også sin gode Grund, da Smaalensbanens indre Linie grener sig ud til venstre, saa denne Station altsaa bliver en Smule Knudepunkt” (Langård 2005: side 51).

Skimorenen
Byggingen av Smaalensbanen ble vedtatt i Stortinget 5.juni 1873. Selve arbeidet med banen startet året etter da linjeretningen for vestre linje var bestemt. Anleggsarbeiderne støtte på mange hindringer på veien fra Oslo til Kornsjø. Like nord for steder der Ski stasjon skulle anlegges, støtte arbeiderne på et minne fra istida; Skimorenen. Arbeidet med å forsere denne barrieren viste seg å være noe problematisk. Opprinnelig ble det planlagt å anlegge tunell gjennom morenen, men her støtte jernbanearbeiderne på et annet problem: kvikkleira. Tunellarbeidet kollapsa sammen med tunellen. For å kunne legge skinner gjennom morenen måtte det i stedet graves ut ei skjæring. Arbeiderne spadde den ut for hånd og massene ble kjørt til Tusse der de ble brukt som fyllmasse ved tjernet.

Sammen med tunellen forsvant også en del av veien som gikk langs morenen. Det blei i stedet bygd ei bru over skjæringa. Brua blei ikke satt opp der veien hadde gått, men der skjæringa var smalest. Dette førte til at det måtte bygges nye veistumper på begge sider.

Vanntårnet
Til venstre på bildet, like ved brua, står vanntårnet. Dette er det andre vanntårnet som ble bygd ved stasjonen. Det første lå omtrent der østre og vestre linje deler seg. Vannet kom fra flere dammer i Ski og ble ledet i trerenner til tårnet. De fleste av disse dammene er nå borte, men Kapelldammen som ble anlagt sist, kan fremdeles sees like nord for stasjonen.

Stasjonen
I bakgrunnen på bildet ser vi stasjonen. Stasjonsbygningen ble tegnet av Peter Andreas Blix og stod klar til åpningen av banen i 1879. Ski stasjon var den eneste stasjonen på Smaalensbanen som var av klasse 1. NSB hadde klassifisert stasjonene etter trafikkmengde fra 1-7. Klasse 1 – stasjonene var gjerne mer forseggjort og bygningene var tegnet spesielt for den enkelte stasjon. Stasjonsbygningen i Ski hadde opprinnelig et tårn på østsida, inn mot Jernbaneveien. Tårnet ble revet i forbindelse med en ombygging rundt 1905-06.

I forkant av selve stasjonsbygningen sees privetet (toalettet). Bak hovedbygningen ligger godshuset og stillverksbygningen. Stillverksbygget ble reist i 1911 og var ganske nytt da dette bildet ble tatt. Godshuset og privetet ble reist samtidig som hovedbygningen og stod klart ved åpningen i 1879.

Den gamle bygningen blir revet
I 1985 fikk NSB tillatelse til å rive godshuset. Hensiktet med rivingen var å gi plass til et nytt stasjonsbygg. Da NSB flyttet inn i sine nåværende stasjonslokaler fire år seinere, ble den gamle stasjonsbygningen overflødig. Mange ønsket at bygningen skulle bevares, men etter noen års dragkamp ble bygget til slutt revet i 1994.

Foto:
Den gamle jernbanebrua og Ski stasjon, 1914.
Fotonummer: SKIH 004 012
Fotograf: Sv. Sørlie.
Giver av bildet: Aslaug Løvstad
Bildet er samlet inn av Ski Historielag

Litteratur:
Langård, Geir-Widar og Ruud, Leif-Harald: Sydbaneracer og Skandiapil – glimt fra Østfoldbanen gjennom 125 år, Norsk Jernbaneklubb, Oslo 2005.
Magnus, Bi Five: ”Ski stasjons historie og betydning” i Follominne Årbok 1989, Follo historielag, 1989.
Magnus, Bi Five: ”Skibyen blir til” i Follominne Årbok 2001, Follo historielag, 2001.
Taugbøl, Trond: Kulturminneatlas –  Follo: ferdsel og vegfar, Follo museum, 1995.

Arkivkilder:
Ski lokalhistoriske arkiv: Bygg som er revet: 134/5: Ski stasjon.