På bildet ser vi det store menighetshuset som ble reist ved Kirkeveien i 1925. Da bildet ble tatt i 1977, var det et slitent bygg som sto her. Året etter ble huset revet.

Det første menighetshuset
Da menighetshuset ble reist i 1925, avløste det et langt mindre bygg som var oppført her elleve år tidligere, i 1914. Historien til det første menighetshuset begynner imidlertid i 1912. Da ble Ski kvinneforening for et vordende menighetshus stiftet. Initiativtager var Ellen Dahl.

For å finansiere byggingen ble det holdt konserter og arrangert basarer. Foreningen søkte også om støtte hos Kråkstad kommune høsten 1913, men forespørselen om et rentefritt lån på 650 kr ble nedstemt av herredsstyret med 21 mot 19 stemmer.

Dette første menighetshuset rommet trolig bare noen få titalls personer. En notis i avisa Øieren fra 1917 forteller litt om hvor lite dette huset var. Her kan vi lese at sogneprest H. Sverdrup og dr. Hallesby skulle komme på besøk 20.mai. For å begrense pågangen, særlig av barn, ser styret seg nødt til å ta 50 øre i inngangspenger. De avslutter med å si: «Enhver særlig voksne hjertelig velkommen.

Det vesle huset var flittig brukt av flere foreninger i tiden fram til Samfunnsbygningen ble reist høsten 1921.

Behov for et nytt bygg
Det kunne altså være trangt om plassen i det vesle menighetshuset og med økende folketall i Skibyen, ble det stadig tydeligere at det var behov for et nytt og større bygg. Riktignok hadde Samfunnsbygningen blitt reist ved torget i 1921 og der var det godt med plass, men bygget ble også flittig brukt. Det var derfor vanskelig å slippe til når folk hadde fri og kunne delta på møter og sammenkomster. Derfor var det en fordel å få oppført et eget bygg.

I mai 1923 ble Ski Indremisjonsforening stiftet og de engasjerte seg kraftig i arbeidet med å få reist et større og bedre bygg. Høsten samme år ble det iverksatt en innsamlingsaksjon for å skaffe midler til prosjektet. Sokneprest Alfred Hauge og kallskapellan Sverre Hansen-Bauer sto i spissen for aksjonen. I tillegg ble det arrangert basarer og konserter til inntekt for det nye huset.

I desember 1924 besluttet Ski Indremisjonsforening at man skulle gå i gang med byggingen snarest. De hadde da fått samlet inn rundt halvparten av det de antok at et nytt bygg ville koste. Resten av pengene ville de låne i banken.

På et styremøte 21.mars 1925 besluttet styret i Ski Indremisjonsforening å anta tilbudene fra murer Johan Hansen på murarbeider og byggmester Krogstad på snekkerarbeidet. Prisen var estimert til å bli i overkant av 31.000 kr. Det siste møtet som ble holdt i det gamle huset var festen 2.påskedag, 13.april 1925.

Det nye bygget
Det var et riktig staselig bygg som ble reist ved Kirkeveien. Ved inngangen var det fire store søyler. Like innenfor inngangsdøra på venstre side var det garderober og kjøkken. Til høyre for inngangen var det en liten møtesal. Mellom den lille salen og den store var det foldedører som kunne åpnes dersom det blei trangt om plassen. Huset kunne romme rundt 300 personer når begge salene var tatt i bruk. I 2.etasje var det for øvrig en vaktmesterleilighet.

Høsten 1925 sto det nye bygget klart. Det ble innviet med en stor fest torsdag 12.november. Den nye soknepresten i Kråkstad, Torstein Fretheim, holdt innvielsestalen. Folk strømmet til for å være med på denne store begivenheten og begge salene ble fulle i god tid før arrangementet kom i gang. Snart var hele første etasje overfylt. Trolig var det over 400 mennesker innenfor dørene og flere så seg nødt til å gå hjem igjen. Det var rett og slett ikke plass til alle.

Etter taler, sanger og hilsener, var det på tide med mat og drikke. Med så mange munner å mette fikk damene på kjøkkenet en skikkelig stri tørn før alle fikk seg noe å bite i. Det hele var imidlertid godt planlagt. På et medlemsmøte i Ski Indremisjonsforening ei uke tidligere hadde det blitt besluttet at fem kvinner skulle skaffe to julekaker hver, de øvrige kvinnene i foreningen skulle bidra med smørbrød (to brød hver). Kjøpmann Refsum spanderte kaffe, kjøpmann Mathisen spanderte fløte og sukker og Johan Kværner bidro med melk. Forhåpentligvis var dette tilstrekkelig til at alle fikk seg en matbit.

Et nytt bygg på gamle tomter
Menighetshuset sto ved Kirkeveien i over 50 år. På slutten var det blitt riktig medtatt etter flittig bruk og i 1978 ble det revet. Noen år seinere, 20.mars 1983, kunne det tredje menighetshuset på denne plassen innvies. Dette står der fremdeles og er integrert i bygget til Ski servicesenter for eldre og uføre.

Foto:
Ski menighetshus, 1977.
Fotonummer: SKIH 031 001
Fotograf: Bjørn Foss
Giver av bildet: Anne Helene Foss
Bildet er samlet inn av Ski Historielag

Arkivkilder:
Arkiv P-1024: Ski Indremisjonsforening.

Trykte kilder:
Ski Indremisjonsforening 75 år, 1998.
Øieren, følgende utgaver: 20.desember 1913 og 11.mai 1917.
Østlandets Blad 13.november 1925.