Det har nå gått 110 år siden Siggerud kirke ble tatt i bruk og folk fra den nordligste delen av kommunen fikk betydelig kortere kirkevei.

En langvarig kamp
Da kirken sto klar til å tas i bruk i 1905, var dette etter en lang kamp. Allerede i 1858 forelå det planer om å få reist et kirkebygg på Siggerud, men det skulle altså gå nær 50 år før planene ble realisert.

Ei gammel kirke blir reddet
Ja, det kunne sågar ha gått slik at bygda ikke hadde fått noen kirke i det hele dersom planene for ny kirke i Ski rundt 1850 hadde blitt noe av. Ski kirke var da i dårlig stand og trengte sårt reparasjon. Dette ville imidlertid bli svært kostbart og herredsstyret hadde allerede begynt å legge planer for å få reist ei ny og mer tidsriktig kirke i Ski. På Siggerud så de med sterk uro på dette. De antok, trolig med rette, at deres sjanser for å få eget kirkebygg ville svinne dersom planene i Ski ble realiserte

Det blei derfor kalt inn til et stort møte på Eikjol. Der blei det vedtatt en henstilling til herredsstyret om at de måtte nøye seg med å reparere den gamle kirken og at det måtte bygges kirke på Siggerud når dette var mulig å utføre. Dette lyttet herredsstyret til og planene blei endret. Dermed maktet folket på Siggerud å redde middelalderkirken i Ski og samtidig holde åpne mulighetene for å få eget kirkebygg i skogsbygda.

Ny prest – ny giv
I 1899 ble Knud Martin Kollbye ansatt som ny sogneprest i Kråkstad og med ham begynte også en ny tid for kirkegjengerne på Siggerud. Han holdt årlig 6-8 bilbellesninger på hverdager på Siggerud skole. Dette blei en forsiktig start på noe som skulle bli til noe langt mere. I 1901 besluttet Ski sogns kirketilsyn å sette i gang innsamling til nytt kapell på Siggerud. Innsamlingen fikk stor tilslutning og det ble gitt både tomt og materialer. Kollbye bidro med kirkeklokke og penger. Presten sørget også for at kirkeklokka fikk følgende inskripsjoner: «Sogneprest Kollbye» og «Kom til Jesus.» Tegningene av den nye kirken ble forelagt innbyggerne julen 1901 og bygdefolket gikk enstemmig inn for at kirken skulle bygges.

Innvielse
8.april 1905 passerte resolusjonen om reising av Siggerud kirke statsråd i Stockholm. Deretter startet byggingen. Den 13.desember 1905 sto bygget klart. Dagen etter kunne den høytidelige innvielsen finne sted.

Sogneprest Kollbye som hadde bidratt kraftig til at bygda fikk eget kirkebygg, fikk imidlertid ikke oppleve innvielsen. Han døde 7.august 1905, nesten 65 år gammel.

Ei bygdekirke
Siggerud kirke er oppført i tømmer etter tegninger av arkitekt Holger Sinding-Larsen (1869-1938). Sinding-Larsen tegnet i alt fem kirker tidlig på 1900-tallet. Mest kjent av disse er Holmenkollen kapell som ble oppført et par år før Siggerud kirke. Sinding-Larsen var en markant arkitekt i sin samtid. Han var forkjemper for en nasjonal byggeskikk der den gamle norske bygdekirken i tre dannet forbildet.

Siggerud kirke er oppført i denne tradisjonen. Den har et bortimot kvadratisk kor som åpner seg mot et rektangulært skip. Veggene er lave og oppført i laftet tømmer. Vinduene er i breddeformat noe som understreker den lave og prunkløse stilen. Stilmessig var dette et brudd med den rådende stilen og det er mulig å trekke linjene bakover til 1600-tallets byggeskikk.

Ei nødvendig endring
Kirkens inngangsparti blei endret i 1958. Opprinnelig hadde kirken to små svalganger på vestsiden. I tilknytning til svalgangene var det inngangsdører både fra nord og sør. Folk ankom dermed våpenhuset fra en av sidene. (Se foto SKIH 067 007). Denne spesielle løsningen medførte imidlertid vansker i forbindelse med begravelser. For å få kisten inn og ut av kirken måtte den reises på høykant i inngangspartiet på grunn av den krappe svingen der. Problemet ble løst ved å lage ny dør midt i gavlveggen og kle inne de to gamle svalene med tømmer.

Gammel døpefont
Det eldste klenodiet i kirken er døpefonten. Den er av kleberstein og er av en type som hovedsakelig ble produsert tidlig på 1200-tallet. Døpefonten sto opprinnelig i Kråkstad kirke, men ble flyttet hit da kirken sto ferdig. Det ble også flyttet hit et gammelt harmonium fra Ski kirke, men dette har seinere blitt byttet ut. Dagens orgel er av langt nyere dato. Det ble innviet i 1992.

110 år
Siggerud kirke har tålt tidens tann godt og det er et riktig staselig bygg som nå fyller 110 år. Vi gratulerer!

Foto:
Siggerud kirke
Fotonummer: SKIB 001 056
År: 1990-tallet
Fotograf: Stein Hvaal
Giver av bildet: Stein Hvaal/Bjørn Myrvoll

Trykte kilder:
Christie, Sigrid og Håkon: Norges kirker, Akershus, bind 1 og 2, Forlaget Land og Kirke, Oslo 1969.
Eldal, Jens Christian: Kirker i Norge, Bind 3: Med historiske forbilder: 1800-tallet, Arfo 2002.
Fossum, Birger Henrik: «Da Skogsbygda i Ski fikk eget gudshus» i Follominne 1973, Follo historie- og museumslag, Drøbak 1973.
Østlid, M.: Kråkstad, en bygdebok, bind I, 1929.

Nettkilder:
Arkivverket: http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/gr/person/pg00000001297146
Norsk biografisk leksikon:https://nbl.snl.no/Holger_Sinding-Larsen
Norske kirkebygg: http://norske-kirkebygg.origo.no/-/bulletin/show/714777_siggerud-kirke?ref=checkpoint
Østlandets Blad: http://www.oblad.no/underholdning/spiller-for-siggerud-orgelet/s/2-2.2610-1.3692283