Pinsemenigheten Salen i Ski kan feire 85-årsjubileum i år. Etter en forsiktig begynnelse i 1926, kom virksomheten inn i mer ordnede former i 1928, altså for 85 år siden.

Søndagsskole på seinsommeren
På bildet ovenfor ser vi en stor barneflokk som er samlet til søndagsskole på seinsommeren i 1930. Mange av de som smiler mot kameraet til fotograf Thorstein Nielsen denne søndagen er nok borte. Vi kjenner dessverre bare navnene til noen få av de avbildede. Helt bak til venstre står søndagsskolebestyrer Anton Karlsen. Karlsen startet opp søndagsskolen i 1926. Nummer to fra høyre, med cello, er Ole Andersen. Han var en av lederne i menigheten. Den unge jenta som sitter som nummer tre fra venstre i andre rekke er Marit Korslund. Inntil ganske nylig spilte hun piano på møter i menigheten.

Thomas Ball Barratt
Pinsebevegelsen kom til Norge tidlig på 1900-tallet. Metodistpresten Thomas Ball Barratt som ledet Kristiania bymisjon, hadde vært på reise i USA. Formålet med reisen var å samle inn penger til å oppføre et eget bygg for bymisjonen. Det hadde imidlertid ikke gått helt som han hadde tenkt i Amerika. Pengeinnsamlingen hadde gått heller dårlig, men i Los Angeles kom han i kontakt med pinsebevegelsen som var i sterk frammarsj. Barratt fikk selv sin åndsdåp og tok med seg bevegelsens lære hjem. Han begynte å holde møter i hovedstaden etter tilbakekomsten i desember 1906. Barratt viste seg å være en dyktig leder og pinsebevegelsen økte fort i oppslutning og popularitet.

Salen
Pinsemenigheten Salen i Ski fikk sin spede begynnelse i 1926. Ti av medlemmene i Betel brøt da ut og dannet sin egen menighet. Det første møtet som er protokollført fant sted 19.august 1926. På møtet ble de enige om å leie lokaler i Samfunnsbygningen hver onsdag. To mandager i måneden skulle de ha misjonsmøte og annenhver måned skulle de ha menighetsmøte. Det ble videre besluttet å opprette et byggefond med Johan Eldor som kasserer.

Mange av møtene ble holdt i private hjem. Så lenge menigheten var forholdsvis liten bydde ikke dette på noen problemer, men menigheten økte i størrelse og behovet for et eget forsamlingslokale ble stadig tydeligere.

I ordnede former
På et møte 24.april 1928 ble menighetens grunnprinsipper vedtatt. På samme møte ble også det første eldsterådet valgt. Leder ble Olaf Krosby. Halfdan Torp ble valgt til kasserer mens Ole Andersen, Anton Karlsen og Johan Eldor ble valgt til tjenere.

Samme år fikk menigheten orden på husspørsmålet. Johan Hagmann hadde drevet et snekkerverksted i Skibyen, men hadde nå blitt drosjeeier. Snekkerverkstedet hans sto dermed ledig og pinsemenigheten fikk leie dette. Flere av medlemmene var snekkere så det gikk greit å bygge om verkstedet til et forsamlingslokale. Da lokalet var ferdig innredet var det plass til nesten 100 personer der.

Marit Korslund har skrevet en beretning om den første tiden i menigheten. Denne overleverte hun til Ski lokalhistoriske arkiv tidligere i år (i 2013). Hun var seks år gammel da menigheten flyttet inn i Hagmanns tidligere snekkerverksted. Hun forteller at hun husker godt innvielsen av lokalet: «Veggene i lokalet var lyse, vinduer og dører hvite, den tykke duken på musikkbordet var dyp rød, likedan gardinene. Jeg minnes den fine musikken av gitarer, mandolin, feler, og cello til og med.»

Med forsamlingslokale på plass vokste menigheten ytterligere. I tillegg til egne krefter kom det også predikanter fra andre steder og talte i Ski. Til og med Thomas Ball Barratt tok veien til Ski og talte til menigheten.

Det var imidlertid ikke så lenge pinsemenigheten benyttet lokalene hos Hagmann. Det store ønsket var jo å få et eget lokale. Menigheten kjøpte en tomt sentralt i Ski, like ved torget. I 1932 sto det nye forsamlingslokalet klar til å tas i bruk. Her holdt de til fram til midten av 1980-tallet. Da måtte det gamle forsamlingshuset vike plassen for et nytt forretningsbygg. Inne i dette nye forretningsbygget, omtrent der det forrige lokalet lå, fikk da menigheten sitt nye forsamlingslokale.

Foto:
Pinsemeningheten Salens søndagsskole, 1930.
Fotonummer: SKIB 001 096.
Fotograf: Thorstein Nielsen.
Giver av bildet: Ellen-Marit Korslund.

Trykte kilder:
Norsk biografisk leksikon, bind 1, Kunnskapsforlaget, Oslo 1999.

Arkivkilder:
Ski lokalhistoriske arkiv: Arkiv P-1020, F0006, Mappe 19: Marit Korslunds beretning om Pinsemenigheten Salen.
Hus som er revet: 134/130: Salen.

Nettkilder:
Pinsekirken Salens hjemmesider.
Wikipedia: Pinsekirken Salen.