Misjonskvinneforeningene i Kråkstad har røtter langt tilbake og fikk sin spede begynnelse i 1855. Arkivmateriale fra foreningene oppbevares hos Ski lokalhistoriske arkiv, men er noe mangelfullt. Denne korte historikken bygger i hovedsak på en historikk som ble skrevet til den eldre kvinneforeningens 100-årsjubileum, samt arkivmateriale fra den yngre kvinneforeningen.

100-årsjubileum i 1970
Søndag 31.mai 1970 feiret Kråkstad eldre kvinneforening av Det norske misjonsselskap 100-årsjubileum. Dette bildet er tatt i forbindelse med jubileumsfeiringen. Her ser vi de fire medlemmene av styret. Fra venstre: Ingeborg Frogner (formann), Margit Nøkleby (nestformann), Maggi Fladberg og Julie Ruud (kasserer).

Den høytidelige anledningen ble markert med en fest i Kråkstad samfunnshus. Både kinosalen og spisesalen var vakkert pyntet med blomster og levende lys. Festen ble ledet av formannen i kvinneforeningen, Ingeborg Frogner. Rundt 130 gjester var til stede. Blant gjestene var det også representanter fra andre misjonsforeninger i Ski, Kråkstad og Tomter.

Misjonsprest Rudolf Moe fra Det norske misjonsselskap holdt festtalen. Det var også taler av res.kap. Fjelstad og sokneprest Notø. En gruppe fra Kråkstad misjonshus underholdt med sang. Flere ble også hedret for sin innsats for foreningen. Ingeborg Frogner, som hadde ledet kvinneforeningen de siste ni årene, fikk blomster. Det samme fikk også seks av foreningens eldste medlemmer. I jubileumsåret hadde foreningen et medlemstall på 35.

Forhistorien
Historien om kvinneforeningen begynner helt tilbake i 1855. Da ble det stiftet en misjonsforening i Spydeberg, Hovin Misjonsforening. Her deltok flere fra Kråkstad helt fra starten. Foreningens andre møte, en søndag midt i august 1855, ble holdt på Glenne i Kråkstad. To av styremedlemmene i foreningen var for øvrig fra Kråkstad.

Møtene ble holdt på søndager annen hver gang i Spydeberg og Kråkstad. Den gangen var kommunikasjonene mellom de to bygdene langt dårligere enn i dag. Jernbanen var ennå ikke anlagt og veiene var ikke spesielt gode. For å komme fram til møter i tide, måtte man legge av gåre i god tid. Noen dro med hest og andre gikk. Bare en gang unnlot kråkstingene å dra på møte i Spydeberg. Da hadde de fått vite at det var ulv i distriktet.

Foreningen blir stiftet
10.januar 1870 ble foreningen i Kråkstad stiftet. Initiativtager til stiftelsen var daværende lærerinne i Kråkstad, frk. Falch. Også sognepresten i bygda, Nils Juul Blix, engasjerte seg i foreningens arbeid og deltok gjerne på møtene. Den første tiden kalte de seg Misjonskvinneforeningen i Kråkstad.

Den eldre og den yngre kvinneforeningen
I 1900 ble foreningen delt i to, i den lille og den store kvinneforeningen. Ti år seinere, i 1910, fikk de to foreningene sine nåværende navn.

I 1902 ble Mørk kvinneforening stiftet og to år seinere ble det også startet opp en barneforening.

Det fremgår ikke av kildene hvorfor foreningen blei delt i to i 1900. Det kan hende at medlemstallet var blitt såpass høyt at det var mest praktisk å dele seg i to. De to foreningene møttes fra tid til annen til fellesarrangement.

Støtte til mange
Begge kvinneforeningene støttet, slik navnet tilsier, Det norske misjonsselskap. Dette gjorde de ved å samle inn penger på møtene og på festene, enten gjennom kollekt eller ved utlodninger.

Inntektene gikk riktig nok ikke bare til misjonsselskapet, men også til andre foreninger slik som sjømannsmisjonen, hedningemisjonen, santalmisjonen og blindeforbundet.

Foto:
Styret i kvinneforeningen, 1970
Fotonummer: SKIB 005 036
Fotograf: ukjent.
Foto fra Ski lokalhistoriske arkiv, arkiv P-1022.

Arkivkilder:
Arkiv P-1014: Kråkstad yngre kvinneforening av Det norske misjonsselskap.
Arkiv P-1022: Kråkstad eldre kvinneforening av Det norske misjonsselskap.

Trykte kilder:
Østlandets Blad 12.januar 1945.