I godt og vel 22 år jobbet Sigrid Kraabøl som lærer ved Kontra skole. På de få bildene vi har av henne, ser hun både streng og tilknappet ut. Men det vi kan lese om henne i gamle aviser og hefter, gir et helt annet inntrykk. Da blir vi kjent med ei omsorgsfull og barnekjær kvinne. På bildet ser vi henne helt til høyre.

Unge år
Sigrid Kraabøl var født 20.august 1863 i Østre Gausdal. Foreldre var Peter og Hanna Kraabøl. Faren virket som amtsagronom i Opland og familien var bosatt på en gård i nærheten av Lillehammer i mange år. I 1883 tok Sigrid middelskoleeksamen og avla så lærerprøven. Hun jobbet den første tiden ved flere skoler i hjemtraktene før hun kom til Ski i 1902.

Til Ski
Hva var så grunnen til at hun kom nettopp til Ski? Mye tyder på at sogneprest Knud Martin Kollbye hadde en finger med i spillet her. Han var sogneprest i Vestre Gausdal fra 1883 til 1900. Da ble han utnevnt til sogneprest i Kråkstad. Året etter, i 1901, ble han valgt til formann i skolestyret. Kollbye kjente godt til Sigrid Kraabøls kvaliteter som lærer og mente det ville være en stor vinning for Kontra skole å ansette henne. Hun blei derfor foretrukket da det skulle ansettes ny lærerinne ved Kontra skole.

Mandag 6.januar 1902 var første arbeidsdag for Sigrid Kraabøl i Ski. De første årene jobbet hun på Gamle Kontra før hun flyttet over i den nye bygningen på den andre siden av Kirkeveien, da denne var klar til å tas i bruk våren 1913. I folketellingen fra 1910 ser vi at hun bodde på Solum, ikke langt fra Vardåsen. Vi ser i samme folketelling at hennes mor, som da hadde blitt enke, bodde hos henne. Etter at den nye skolen sto ferdig, fikk hun betydelig kortere reisevei til jobben. Hun flyttet inn i et av rommene på skolen som ikke ble benyttet til undervisning.

En høyt verdsatt lærer
Sigrid Kraabøl jobbet i Ski i over 22 år, fram til 1.juli 1924. Hun var høyt verdsatt, respektert og godt likt som lærer. I tillegg var hun svært kunnskapsrik, noe en av hennes tidligere elever, Conrad Wattum, forteller om i et tilbakeblikk foretatt i 1962: «For Sigrid Kraabøls make til å fortelle fra historien, om de gamle konger og høvdinger fra sagaen eller patriarkene og profetene fra Det gamle testamente, skal en lete lenge etter.» Wattum var elev på skolen i perioden 1912-19.

En annen som kjente Sigrid Kraabøl svært godt var Harald Holmaas. Han jobbet på skolen i perioden 1910-32. Deretter blei han redaktør i Østlandets Blad. Han står lengst til venstre på dette bildet. I en nekrolog i ØB i 1946 forteller han om ei lærerinne som var som skapt for å jobbe med barn. Hun hadde en overflod av humør og kunne skratte så det skrallet i veggene, men hun kunne også være streng når det var påkrevd. Hun hadde svært god kontakt med hjemmene og var rundt og besøkte alle barna i sin krets. Ungene satte umåtelig stor pris på henne og flokket seg gjerne rundt henne. I tillegg til dette var hun også «lett på foten som en nybakt konfirmant like inntil sin alderdom,» forteller Holmaas.

Sigrid Kraabøl fikk for øvrig ei rundhåndet avskjedsgave da hun sluttet. Ski sognestyre bevilget 200 kr i en såkalt ‘erkjentlighetsgave’ til henne for hennes lange tjenestetid i kommunen. I tillegg ble det satt i gang en privat innsamlingsaksjon som innbrakte 651 kr. Til sammen blir dette 851 kr. Omregnet i dagens penger tilsvarer dette i overkant av 20.000 kr.

Pensjonisttilværelse
Etter at Kraabøl blei pensjonist sommeren 1924, reiste hun hjem til lillehammertraktene. Der bosatte hun seg på den vesle gården, Sæter. Seinere flyttet hun til Vestre Gausdal. I 1943 fylte hun 80 år og mange av hennes tidligere elever sendte henne de hjerteligste gratulasjoner. Hun døde 17.september 1946, 83 år gammel.

Foto:
Elever ï 7.klasse ved Kontra skole, 1915.
Fotonummer: SKIH 054 012
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Inger Nalstad.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Arkivkilder:
Arkiv K1-1007: Skolene i Ski, Aa0001, forhandlingsprotokoll for Ski skolestyre 1890-1913.
Arkiv K1-1007: Skolene i Ski, Aa0002, forhandlingsprotokoll for Ski skolestyre 1913-1925.

Trykte kilder:
Nationen 18.august 1943.
Øieren 2.juli 1913
Østlandets Blad 7.mai 1924, 17.august 1943, 23.oktober 1946.
Østlid, M.: Kråkstad, en bygdebok, bind 1, Hamar 1929.
Ween, Anders: Skolehistorie for Ski, 1962 (manus).

Nettkilder:
Folketelling 1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036368002616
Statistisk sentralbyrå: ssb.no (priskalkulator).