Bildet viser ekteparet Gunhild (1817-86) og Christian Christophersen Bergh (1816-83). Dette er et portrettfoto tatt tidlig på 1860-tallet.

Christian Christophersen Bergh
Christian Christophersen Bergh tok lærerutdanning ved Asker seminar i 1841. Året etter ble han ansatt som lærer i Kråkstad. I tillegg til lærerstillingen var han også kirkesanger både i Ski og Kråkstad kirke. Det blir sagt om Bergh at han hadde en usedvanlig god sangstemme som kunne høres langt unna. Som en del av kirkesangerjobben skulle han også etablere et sangkor. I tillegg til dette holdt Bergh også søndagsskole.

Omgangsskolelærer
Da Bergh tiltrådte stillingen var det ikke etablert faste skoler i kommunen. Bergh måtte derfor reise rundt og holde omgangsskole på gårdene. I hans egne notater står det at han kom til Kråkstad 15.januar 1842. Ni dager seinere holdt han skole på Grytland Store. En skoledag i omgangsskolen kunne forløpe omtrent slik: Først var det salmesang og andakt, deretter lesing i Evangeliene eller Apostelgjerningene. Etter dette var det tid for skriving. Midt på dagen var det to timers middagspause. De som holdt til på de nærmeste gårdene kunne da gå hjem og spise. Etter pausen ble tiden brukt til katekisme, forklaring og regning. Skoledagen var slutt rundt kl.16-17.

Ny lov
Det var først skoleloven av 1860 som stilte krav om faste skoler, men en lov fra 1827 (Lov om allmueskolen på landet) stilte et indirekte krav om dette. Et hovedpunkt i denne loven var at det skulle ansettes kirkesangere ved alle landets kirker og at disse kirkesangerne samtidig skulle være lærere. I tillegg skulle det opprettes faste skoler ved alle hovedkirkene. Kirkesangerne skulle imidlertid ikke ansettes umiddelbart, men erstatte klokkerne etter hvert som de fratrådte sine stillinger. Det kunne med andre ord ta lang tid før en ny kirkesanger ble ansatt. Dermed tok det også tid før det ble etablert faste skoler ved hovedkirkene.

Selv om Christian Christophersen Bergh ble ansatt som kirkesanger allerede i 1842, førte ikke dette til at det umiddelbart ble opprettet fast skole ved Kråkstad kirke. Årsaken til dette skyldes trolig at Kråkstad fremdeles hadde en klokker i arbeid.

Kråkstad får fast skole
Kråkstad fikk sin første faste skole i 1845, tre år etter at Bergh tiltrådte stillingen som lærer og kirkesanger. Mye tyder på at det var Bergh selv som tok initiativet til opprettelsen av denne skolen. Hvorvidt det var lovteksten fra 1827 Bergh hadde i tankene eller om han fant situasjonen med omgangsskole som lite tilfredsstillende vites ikke, men høsten 1843 kjøpte Bergh et hus fra Dal i Ski for å sette det opp som skole i Kråkstad. Han fikk tillatelse til å reise huset på prestegårdens grunn, på et stykke som kaltes Hestehagen. Huset stod ferdig høsten 1844 og 8.november begynte Bergh å drive skole der. Formelt ble det fast skole i Berghs hus fra januar 1845. I tillegg til den faste skolen måtte han også drive omgangsskole på noen av gårdene som lå lengst unna.

Våren 1849 døde klokker Hågensen i Kråkstad og Bergh fikk fast ansettelse som kirkesanger. Samme høst ble det bestemt at tomten Berghs hus sto på, samt 50 mål jord, skulle avgis til skoletomt og lærerjord. Berghs hus ble da kjøpt for 270 spd til skolelokale og lærerbolig.

Familie
Christian Christophersen Bergh og kona Gunhild fikk fem barn; Karen Mathea, Peter Julius, Hans Christian, Karl Martin og Anton Sigvardt. Bergh virket som lærer og kirkesanger fram til 1878, da søkte han avskjed. Sønnen, Karl Martin, overtok da begge stillingene. Christian Christophersen Bergh døde i 1883, 67 år gammel.

Foto:
Gunhild og Christian Christophersen Bergh, 1860-tallet.
Fotonummer: SKIH 018 030.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Kristine Kirste.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Trykte kilder:
Dokka, Hans-Jørgen: En skole gjennom 250 år, NKS-Forlaget, 1988.
Østlid, M.: Kråkstad – en bygdebok, bind I, Hamar 1929.

Nettkilder:
Arkivverket