Høsten 1954 ble det holdt en stor kuauksjon på Søndre Ski. Gårdsdriften skulle legges om til kornproduksjon og hele besetningen skulle selges.

Folk og fe
En rekke oppkjøpere fra store deler av Østlandet var til stede, og denne septemberdagen satt de store sedlene løst. I tillegg hadde mange skuelystne, trolig rundt 400-500 personer, møtt opp for å bivåne hendelsen.

Hele 76 dyr var til salgs, samtlige av rasen Norsk rødt og hvitt fe (NRF). Av disse var det 33 voksne kyr. I tillegg kom 15 drektige kviger og 28 andre ungdyr. Lensmann Willy Westgaard var for anledningen auksjonarius og styrte det hele med stødig hånd.

Godt planlagt
Hele arrangementet var nøye gjennomtenkt og godt planlagt. Det var utarbeidet en katalog der hele besetningen var grundig beskrevet. Denne hadde blitt sendt ut til interessenter på forhånd slik at de kunne sikte seg inn på aktuelle dyr. Katalogen ble også utdelt ved inngangen. Et jorde i nærheten fungerte som parkeringsplass. I vognskjulet var det for anledningen opprettet kafé. Her kunne man få kjøpt kaffe, kaker, øl, melk og ertersuppe.

Dyrene ble ledet innenfor en lang innhegning (se bildet) slik at både skuelystne og oppkjøpere kunne ta kyr og kviger i nærmere øyensyn. Deretter ble dyrene, ett etter ett, auksjonert bort til høyestebydende.

Gode priser
Auksjonen forløp omtrent slik, i følge Østlandets Blad (15/9-54):
– Kom med bud på Ranja, sa lensmannen.
– 2.000.
– Ja, det er en prektig kvige.
– 2.500.
– Ja, det var bare noen centimeter fra hammeren.
– 3.000.
– Sa noen 3.500? Kviga tilhører Skis mest kjente kufamilie.
– 3.600!
– Ja, hun skal kalve i november.
-3.900.
– Første og siste gang.
Dermed var den to år gamle kviga Ranja solgt til Fossum bruk.

Ranja ble dermed den av kvigene som oppnådde høyest pris. Aller høyest pris av samtlige dyr oppnådde imidlertid kua Grimelin. Hun var født i 1949, var drektig og en fremragende melkeprodusent. Hun leverte 4.790 kg melk i året. Da lensmannen slo hammeren i bordet hadde prisen på kua kommet opp i 5.450 kr. Ny eier av Grimelin ble godseier Arne Omsted fra Grue. Det hører for øvrig med til historien at to av dyrene ble solgt til daværende kronprins Olav på Skaugum. Dette var kvigene Gina (1.800 kr) og Guri (2.000 kr).

Alt i alt ble det solgt dyr for rundt 170.000 kr denne vakre høstdagen. Prisene pr. dyr lå dermed rundt 1.000 kr høyere enn det som var vanlig. En viktig årsak til dette var den høye kvaliteten på bestanden. I tillegg virket nok også den profesjonelle måten det hele ble avviklet på, inn.

Stille i fjøset
Da auksjonen var avsluttet, sto fjøset på Søndre Ski tomt. En æra på gården var over. Thorleif Johannson hadde drevet Søndre Ski siden 1913 og husdyrbruket hadde vært hans store lidenskap. Nå skulle snart yngre krefter overta og nye tider med blant annet dårlige melkepriser, krevde omstilling.

Nytt liv
Fjøset på Søndre Ski ble imidlertid ikke stående ubrukt. I begynnelsen av oktober 1954, en knapp måned etter auksjonen, kunne lokalavisa melde at gårdbruker Johannson hadde inngått en avtale med Norges Landbrukshøgskole om leie av fjøset. De ønskte å drive avlsdyr- og foringsforsøk på Søndre Ski. Dermed ble det ikke stille i fjøset så veldig lenge.

Fotoinfo:
Kuauksjon på Søndre Ski, 1954.
Fotonummer: SKIH 018 015
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Borghild Johannson.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Trykte kilder:
Aftenposten 15.september 1954.
Asker og Bærums budstikke 15.september 1954.
Hamar Arbeiderblad 15.september 1954.
Østlandets Blad 15.september og 4.oktober 1954.