Tidligere i år fikk vi inn protokollene til Kråkstad sanitetsforening. Foreningen hadde hatt sitt siste møte noen måneder tidligere og er nå nedlagt etter hundre års drift. Den frivillige innsatsen denne foreningen har lagt ned gjennom alle disse årene er virkelig imponerende.

Starten
Kråkstad sanitetsforening ble stiftet 17.januar 1921. Initiativtaker var Gustava Presterud. Hun var aktiv i Ski sanitetsforening, men var bosatt i Kråkstad. Hun så at det var behov for en egen sanitetsforening i hjembygda. Vinteren 1921 kalt hun derfor inn kvinnene i bygda til møte og foreningen ble stiftet. Ved oppstarten var medlemstallet 41. Gustava Presterud ble valgt til formann og kona til sognepresten, Hildegard Kielland Hauge, ble nestformann. Kasserer ble Astrid Schou. Kaspara Bjerke, Annette Rustad og Klara Grydeland ble også valgt inn i det første styret.

Søster Signe
Den første store oppgava foreningen tok fatt på, var sykepleien. Allerede i 1924 ansatte de en egen sykesøster. Dette var Signe Breiland, til daglig kalt Søster Signe. Hun var født i Fyresdal 23.oktober 1888, og var altså midt i 30-årene da hun ble ansatt. Ansettelsen av henne var et stort løft for foreningen som både betalte lønn og sørget for husvære til henne.

Vi har en rapport fra 1933 som sier litt om sykesøsterens arbeidsoppgaver. Hovedoppgaven var naturlig nok sykepleie, men hun var også med på skolebarnundersøkelser, hadde tilsyn med pleiebarn og foretok inspeksjon av butikker, bakeri og forsamlingslokaler. Hun hadde dessuten reist med syke til sykehus åtte ganger dette året.

Søster Signe jobbet i Kråkstad i 14 år, fram til februar 1938. Da fikk hun jobb på Rikshospitalet og forlot bygda. Det ble holdt stor avskjedsfest for henne i Kråkstad bedehus søndag 27.februar. Signe Breiland døde hjemme i Fyresdal i 1967, 79 år gammel.

Etter at Søster Signe reiste, overtok ei annen sykesøster stillingen. Opp gjennom årene har sanitetsforeningen betalt lønn til mange sykesøstre som har lagt ned et viktig og betydelig arbeid til det beste for kråkstingene.

Mange oppgaver
Det manglet ikke på oppgaver å ta fatt i for sanitetsforeningen. Noen ganger var det syke som hadde behov for hjelp til å få et sanatorieopphold, andre ganger var det trengende familier som fikk økonomisk støtte. Foreningen forsøkte å hjelpe så langt det lot seg gjøre og prøvde å løse problemene selv om de hadde knapt med midler.

Et område som var kraftig forsømt var tannpleien. Dette ble et satsingsområde for foreningen. I 1935 inngikk de en avtale med tannlege O. Bieltvedt om tannlegebehandling for skolebarn. De første to årene ble tilbudet bare gitt til tre klasser, men etter hvert ble det utvidet og ble et tilbud til samtlige barn på skolene i Kråkstad. Kommunen overtok ansvaret for tannpleien i 1947.

Sanitetsforeningen ga også tilskudd til skolebarnundersøkelser og var også med på pirquetprøvetaking av alle skolebarn i bygda.

I 1940 innførte de spedbarnskontroll i Kråkstad. Dette ble et svært populært tiltak og en jevn strøm av unge mødre tok med seg barna til kontrolldagene. Foreningsmedlemmene hjalp til med veiing og måling av barna.

Fram til krigsutbruddet i 1940, sto foreningen for bevertning til barna ved hver 17.mai etter barnetoget. Da serverte de boller og sjokolade.

Utfordrende krigsår
Under krigen prioriterte foreningen barna. De skaffet godsaker og næringsmidler til de yngste. De tok også imot barn fra Oslo som gjerne var både nervøse og underernærte. De sørget for at de fikk pleieforeldre som de kunne bo hos. Her kunne de bli til de hadde kommet seg til hektene igjen. Flere av barna beholdt kontakten med pleieforeldrene etter krigen også.

Mot slutten av krigen, i 1944, kom mange tvangsevakuerte fra Finnmark og Nord-Troms til Østlandet, og også til Kråkstad. Sanitetsforeningen la ned et stort arbeid med å ta imot og plassere de krigsrammede fra nord.

Foreningen hjalp også norske fanger. De fikk en henvendelse fra Mysen Røde Kors med spørsmål om de kunne bidra. Sanitetsforeningen samlet inn matvarer. Disse ble kjørt til Mysen og delt ut til de som satt i fangeleir der.

Etterkrigstid
I 1949 satte foreningen i gang med å arrangere førstehjelpskurs. Samme år opprettet de også en førstehjelpsstasjon.

I 1954 kom det neste store løftet. Da startet foreningen opp med brystsvulstkontroll. Dette ble et fast tiltak, to ganger årlig, i mange år framover. Det ble annonsert for undersøkelsen i Østlandets Blad og foreningen ordnet også med gratis skyss fra Bjerke og Mørk kretser og inn til Kråkstad samfunnshus der undersøkelsene ble foretatt.

I 1966 startet foreningen opp barnepark med plass til 20 barn. Den var i drift i mange år.

Inntekter
Foreningens inntekter kom på ulikt vis. Noe kom fra medlemskontingent, noe fra utlodninger og en del fra salg av fastelavnsris. I tillegg har de fått bidrag fra stat og kommune. Foreningen fikk også pengegaver fra Kråkstad og Ski sparebank. Dessuten har privatpersoner opp gjennom årene bidratt med pengegaver, noen ganger også testamentariske. Den største av disse kom i 1962. Da viste det seg at nylig avdøde gårdbruker Hans Jahr hadde testamentert gården sin til Ski Røde Kors og Kråkstad Sanitetsforening. Salget av eiendommen tilførte de to foreningene 240.000 kr som etter avdødes ønske ble brukt til sykestuen i Ski.

50-årsjubileum
I januar 1971 kunne foreningen feire 50-årsjubileum. Begivenheten ble markert med en stor jubileumsfest. Det var en rekke taler, gaveoverrekkelser, hilsener og blomster til jubilanten. Det ble dessuten utnevnt fire nye æresmedlemmer. Erling Ragnar Eriksen satt ved flygelet og spilte flere musikkstykker. I tillegg bidro Kråkstad Bygdeungdomslag med et underholdningsbidrag.

Slutten
Seint på høsten 2021 møttes 16 medlemmer av Kråkstad sanitetsforening til et kombinert medlemsmøte og en markering av foreningens 100-årsjubileum i Kråkstad samfunnshus. Møtet markerte også slutten for foreningen. Medlemstallene hadde gått ned de siste årene og det hadde vært problematisk å rekruttere yngre krefter til arbeidet. Koronaepidemien hadde dessuten ført til at det ikke hadde vært mulig å holde møter. Det siste ordinære medlemsmøtet hadde funnet sted 4.mars 2020. Årsmøtet for 2021 ble avholdt via brev. Den viktigste saken der var spørsmålet om nedleggelse av foreningen. 2/3 av medlemmene stemte for nedleggelse og foreningen ble dermed nedlagt.

Bildet
Bildet er tatt i anledning et møte hos Marie Jahr 10.august 1927. Foran fra venstre: Anna Mørk, Klara Grydeland, Anna J. Frestad, Birgitte Retvedt og Malla Thorvaldsen. Stående fra venstre: Frk. Hansen, Agnes Tronaas, Antonie Nordby, Anna Haug, Helga Frestad, Signe Breiland (Søster Signe), Hilda Tronaas, Milla Tømt, Karen Nesten, Marie Jahr, Dorthea Sundby, Kaspara Bjerke, Laura Brække, Inger Mørk Kolstad, Elise Ruud og Josephine Schou.

Foto:
Fotonummer: SKIH 027 025
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Astrid Jahr.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Arkivkilder:
Nordre Follo lokalhistoriske arkiv: Arkiv P-1048: Kråkstad Sanitetsforening.

Trykte kilder:
Akershus Amtstidende 1.juni 1962.
Østlandets Blad, følgende utgaver: 24.februar 1938, 2. desember 1959, 25.januar 1971, 20.oktober 2003.