Bildet ovenfor er fra den høytidelige åpningen av Kontra skole. En rekke prominente gjester står oppstilt foran bygningen. Et norsk flagg, stukket ut gjennom et vindu i 3.etasje, vaier i vinden. Under flagget ser vi tydelig årstallet 1912. Alt tyder på at denne begivenheten faktisk fant sted dette året, men er det slik? Ble bygningen innviet i 1912?

Hvem er avbildet foran den nye skolen?
De to personene lengst til venstre på bildet er ukjente. Deretter ser vi mot høyre: Harald Nore, Christian Ruud, Johan Oskar Ottersen Opsand, Sigrid Kråbøl, Harald Holmaas, Kristian Bjerve, Jonas Wilhelm Gedde Dahl, ukjent, Thorstein Kolbjørnsen, Mads Skotner og Peder H. Smestad.

Det er først og fremst personen som står som nummer to fra høyre som er interessant når vi skal finne ut når skolen ble innviet. Dette er Mads Skotner. Skotner ble ansatt ved Kontra skole 1.mars 1913. Han kom da fra Enningdalen ved Halden. Det hersker liten tvil om at det faktisk er han som er med på dette bildet. Samtidig er det ingen grunn til at han skulle være med på åpningen av en skole lenge før han ble ansatt. Det er med andre ord god grunn til å anta at bildet ble tatt en gang etter 1.mars 1913. Men når ble skolen åpnet og hvorfor står det 1912 på veggen?

Skolestyreprotokollen er til hjelp
Her kan gamle protokoller være til god nytte. Ski lokalhistoriske arkiv oppbevarer de gamle protokollene til Ski skolestyre. Her kan vi følge framdriften i byggingen. Først på høsten 1911 ble skoletomten kjøpt og det ble sendt ut innbydelse til å komme med anbud på bygging av den nye skolen.

De innkomne anbudene ble behandlet på et møte i skolestyret 25.oktober 1911. Etter noen forviklinger fikk murmester O.A. Brække oppdraget. Brække hadde for øvrig også tegnet skolebygningen. Samtidig vedtok skolestyret også at bygningen skulle stå ferdig 1.november 1912.

Det tar imidlertid sin tid å bygge et såpass stort bygg og forsinkelser er ikke noe ukjent fenomen i våre dager heller. Det blir etter hvert tydelig at datoen 1.november 1912 var noe optimistisk. I skolestyreprotokollen (27/6 1912) kan vi lese at det er uvisst om den nye skolebygningen kan tas i bruk like over nyttår eller ikke. Etter hvert ser det ut som skolestyret regner med at skolen kan tas i bruk 1.mars 1913. Etter planen skal skolen da gå over til å bli 7-delt.

På et møte 25.april 1913 behandler skolestyret en forespørsel fra lærerinne Sigrid Kraabøl (den eneste kvinnen på bildet). Hun ønsker å flytte inn i leiligheten i Kontra og får skolestyrets velsignelse til dette. Forutsetningen er imidlertid at hun er villig til å forlate leiligheten dersom skolestyret finner det nødvendig. Ting tyder altså på at bygningen begynner å bli klar til å tas i bruk i slutten av april 1913.

Skolestyremøtet 25.april ble for øvrig holdt i kommunehuset på Kjeppestad. Dersom det nye skolehuset hadde stått ferdig hadde antakelig skolestyret holdt møtet der. Trolig gjensto det fremdeles litt arbeid med nyeskolen. Det kan hende at de første skolebarna gikk inn dørene ved skoleårets start, 1.mai 1913 (Skolestyret vedtok 17.februar 1913 at skoleåret skulle starte 1.mai).

Avisen Øieren gir oss svaret!
Men når fant den høytidelige innvielsen av skolen egentlig sted? For å finne svar på dette måtte vi ty til gamle aviser. Dette ble enklere da vi visste hvilken årgang vi måtte bla i. Det viste seg da at bildet ovenfor opprinnelig ble publisert i avisen Øieren 2.juli 1913 (Øieren var forløperen til Østlandets Blad). I forbindelse med bildet omtales den høytidelige åpningen av Kontra skole som fant sted 31.mai.

Hvorfor står det 1912 på veggen?
Nye Kontra skole ble absolutt bygd i 1912, men den sto ikke ferdig ved årets utløp. Først fem måneder inn i 1913 kunne bygningen høytidelig innvies. Årstallet 1912 som er hengt opp over inngangen, er dermed noe misvisende. Det meste av bygningen var nok reist i 1912, og det er godt mulig at det ble holdt kranselag for å markere at taket var tett i løpet av dette året. Kan hende er det denne begivenheten årstallet 1912 skal vitne om? Det kan også hende at man trodde at det skulle være mulig å overholde den opprinnelige fristen som var 1.november 1912, og derfor bestilte inn tallet ”1912”. Årstallet kan så ha blitt hengt opp i løpet av dette året.

Dette blir likevel spekulasjoner og saken er at selve bygningen ikke ble tatt i bruk før langt utpå våren 1913 og høytidelig innviet 31.mai.

Foto:
Åpningen av Kontra skole, 1913.
Fotonummer: SKIH 051 021.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Ellen Ørjevik.
Bildet er samlet inn av Ski historielag.

Arkivkilder:
Arkiv K1-1007, Aa0001: Skolene i Ski, forhandlingsprotokoller for Ski skolestyre 1890-1913.

Trykte kilder:
Øieren 2.juli 1913.