Ski kommunes historie er ikke helt fri for krumspring. I tillegg til å fylle 175 år i disse dager, har kommunen også lagt bak seg et 80-årsjubileum og om drøyt ett år står et 50-årsjubileum for døren. Hvis du lurer på hvordan dette henger sammen må du lese videre nedover.

Formannskapsloven
For 175 år siden, i 1837 ble Formannskapsloven vedtatt av Stortinget. Dette ble starten på det kommunale selvstyret. Riktignok hadde det vært en viss grad av selvstyre også før denne loven ble vedtatt, da hovedsakelig i byene. På landsbygda hadde en hatt allmuemøter for å avgjøre viktige saker. Disse møtene ble gjerne holdt på kirkebakken eller under tingsamlingene. Møtene hadde imidlertid ingen formell status og det ble heller ikke ført møtebøker.

Det første herredsstyret i Kråkstad herred ble valgt på sommertinget på Kapell-Sander i 1837. Her ble det valgt formenn og representanter fra Kråkstad og Ski. Konstituerende møte for begge sogn ble holdt 18.september 1837 på gjestgiverstedet Schie. På møtet ble sogneprest Jens Bjerch Aschehoug valgt til ordfører, en stilling han hadde fram til sin død i 1849. Varaordfører ble Clemet Holmsen fra Vevelstad.

Det første ordinære formannskapsmøtet ble holdt på gården Østre Rådim 16.november 1837. 2.januar 1838 ble det første kombinerte møtet der formannskap og representanter møtte, holdt på Vestre Rådim.

De første årene ble møtene holdt i leide lokaler på forskjellige gårder. Skikkelig orden på dette ble det først i 1878. Et gammelt kornmagasin ved Ski kirke hadde da blitt flyttet til Kjeppestad. 25.januar 1878, over 50 år etter innføringen av kommunalt selvstyre, kunne herredstyret endelig ha møte i eget hus.

I perioden fram til 1900 ble det avholdt ordførervalg og kommunevalg annethvert år, men bare halvparten av representantene var på valg hver gang.

Kommunedelingen i 1931
Kråkstad kommune besto som en samlet kommune i nær 100 år, men i 1931 tok dette slutt. Kråkstad og Ski skilte da lag og ble to separate kommuner. Bakgrunnen for denne skilsmissen skyldes i all hovedsak den utviklingen som kom i Ski etter at bygda fikk jernbane i 1879. Riktig nok åpnet østre linje gjennom Kråkstad noen år seinere, men trafikken på dette sporet var mye mindre enn den trafikken som gikk til Ski. Utover på 1900-tallet begynte Ski sentrum å vokse kraftig. Folketallet økte hurtig og en fikk en mer bymessig bebyggelse rundt stasjonen. Dette førte til motsetningsforhold mellom Skibyen og kommunen forøvrig. For 81 år siden, i 1931, skiltes dermed Kråkstad og Ski og navnet «Ski kommune» oppsto for første gang.

De som antakelig følte seg som de store taperne i denne sammenhengen var Ski landdistrikt. Innbyggerne her hadde mer til felles med Kråkstad enn med den mer urbane befolkningen i Ski. Representanter fra landdistriktet fremmet forslag for justisdepartementet om at kommunen skulle forbli udelt. Dersom dette ikke ble tatt til følge foreslo de at Skibyen ble skilt ut som egen kommune. Disse forslagene ble imidlertid ikke tatt til følge.

Bildet viser et av de første kommunestyrene etter adskillelsen fra Kråkstad 1.juli 1931. I midten foran sitter ordfører Harald Nore. Til venstre for ham sitter Lorentz Eger som overtok som ordfører i 1935. Helt bakerst til høyre ser vi Klara Solheim. Hun var den første kvinnen som ble valgt inn i kommunestyret. Dette skjedde først i 1937, men hun møtte som vararepresentant tidligere på 1930-tallet. Du finner mer info om personene på bildet her.

Gjenforeningen i 1964
Skilsmissen mellom Ski og Kråkstad varte imidlertid ikke i mer enn drøyt 30 år. For 50 år siden, i statsråd 30.november 1962, fremmet kommunaldepartementet en proposisjon om at Ski og Kråkstad skulle slåes sammen igjen til en kommune. Bakgrunnen for proposisjonen var en innstilling fra den såkalte Schei-komiteen ledet av Nicolai Schei. Schei-komiteen hadde to år tidligere foreslått at Ski og Kråkstad skulle gjenforenes. Dette møtte imidlertid en god del lokal motbør. Sammenslåingen ble likevel gjennomført og de to kommunene ble gjenforent 1.januar 1964.

Foto:
Kommunestyret i Ski, 1932.
Fotonummer: 0213-160-0002.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Erling Otterness.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Trykte kilder:
Pryser, Tore: Norsk historie 1814-1860, Det Norske Samlaget, Oslo 1999.
Østlid, M: Kråkstad, en bygdebok, bind I, Hamar 1929.
Østlandets Blad: Følgende utgaver: 31.august 1960 og 21.desember 1962.

Arkivkilder:
Ski lokalhistoriske arkiv: Arkiv P-1020, F0007.