Tidligere Oppegård kommune har fire kirker fordelt på tre kirkesogn. Kirkene er reist i perioden 1876-1987 og ligger på Svartskog, Kolbotn, Sofiemyr og Greverud.  

Alle disse fire kirkene tilhører Den norske kirke. I tillegg finnes det også flere menigheter som har sine egne kirker og forsamlingshus i den tidligere kommunen. 

Oppegård kirke
Vi finner den eldste kirken i Oppegård på Svartskog, i nærheten av gårdene Bålerud, Grønmo og Søndre Oppegård. Dagens Oppegård kirke (bildet) ble oppført i 1876 og er den tredje kirken som står akkurat på dette stedet. I middelalderen sto det en stavkirke her, trolig oppført på 1100-tallet. Den sto fram til 1722. Da måtte den vike plassen for en ny tømmerkirke. Tømmerkirken sto i litt over 150 år. Den ble revet i 1875.  

I middelalderen het kirken og sognet Gerdarudin eller bare Rudin. Etter reformasjonen (i 1537) ble Oppegård kirke et anneks til Nesodden. Dette var en ordning som skulle vare i hele 400 år. Først i 1937 ble Oppegård skilt ut som eget prestegjeld. Da hadde det for øvrig også blitt reist en kirke på Kolbotn.  

Kolbotn kirke
Kolbotn kirke ligger på en lav, skogkledd kolle litt nord for Kolbotn sentrum og ble innviet 28.august 1932. Den ble reist etter en pengeinnsamling som startet i 1912. Formålet var opprinnelig å få reist et bedehus. Det var et stort løft å få reist Kolbotn kirke. Kommunen hadde begrensede muligheter til å bidra i finansieringen på grunn av økonomiske nedgangstider. Derfor ble den i all hovedsak reist med innsamlede midler. 

Greverud kirke
I 1967 ble Greverud kirke innviet. Dette er en teglsteinsbygning med 350 sitteplasser. Også denne ble reist med en solid porsjon innsamlede midler. Pengeinnsamlingen startet allerede i 1921, men stoppet opp fordi man løste kirkebyggproblematikken på en annen måte. Indremisjonen kjøpte eiendommen Solveien 3 som opprinnelig hadde vært møbelfabrikk og kraftstasjon, og innredet denne til kirke. Pengeinnsamlingen ble først gjenopptatt på 1950-tallet.  

Sofiemyr kirke
Den siste kirken som foreløpig er reist i Oppegård, er Sofiemyr kirke. Dette er også en teglsteinskirke. Den ble innviet i 1987 og er formet som et flerbruksanlegg med rom for mange aktiviteter. Dette er Oppegårds største kirke med 500 sitteplasser.  

Kirker til ulik bruk
De fire kirkene i Oppegård brukes alle til gudstjenester. I tillegg utfyller de hverandre på den måten at de gjerne passer til litt ulike typer arrangementer og tilstelninger. Oppegård kirke og Kolbotn kirke er seremonikirker som gjerne er mest populære til vielser og dåp, selv om det ikke utelukker andre aktiviteter. Greverud kirke og Sofiemyr kirke blir ofte brukte som konsertlokaler. De blir gjerne også brukt til menighetsarbeid og aktiviteter for barn og unge. 

Foto:
Oppegård kirke, ukjent år.
Fotograf: ukjent.
Fotonummer: 0217-143-0049.
Kilde: Digitalt museum.

Trykte kilder:
Christie, Sigrid og Håkon: Norges kirker, Akershus, bind 2, Forlaget Land og Kirke, Oslo 1969.
Oppegård blir til, Artikler med emner fra Oppegårds historie, Oppegård kommune, Oppegård 2015. 

Nettkilder:
Kirken.no
Lokalhistoriewiki.no