Kråkstad kommunale kino var i drift i bare noen få år, fra 1956-1964. Et viktig tilskudd til kinoinntektene var inntektene fra reklame. En rekke bedrifter, både lokale og fra hovedstaden, promoterte produktene sine i forbindelse med filmframsyninger.

Kinoreklamen ble distribuert gjennom selskapet Redex. Kråkstad kommunale kino hadde en avtale med selskapet som tilførte kinodriften 3.500 kr i året de første årene. Viktigheten av disse inntektene understrekes av at overskuddet det første driftsåret ved kinoen var på 3.400 kr. Uten reklameinntekter hadde altså kinoen gått med underskudd allerede det første året.

Avtalen innebar at det i inntil 10 minutter i forkant av filmene skulle vises reklamefilm og strips. I tillegg kunne det vises inntil 30 kinoplater. Avtalen gjaldt for ett år og kunne fornyes.

Etter et par år begynte Redex å slite økonomisk og ville reforhandle avtalen. Det ble imidlertid ingen enighet mellom partene og i 1959 sa Redex opp avtalen. En viktig inntektskilde var dermed borte. Kinoen fikk imidlertid til en ny avtale med Redex samme året, men måtte godta en kraftig reduksjon i reklameinntektene. I henhold til den nye avtalen skulle Kråkstad kommunale kino da motta 1.500 kr i året for å vise kinoreklame.

Foto:
Kinoreklame, ca. 1960.
Fotonummer: 0213 Ski 0134.
Produsent: Redex.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Trykte kilder:
Jakobsen, Dagfinn W.: Kråkstad kommunale kino, i Follominne 2009, Follo historielag 2009.

Arkivkilder:
Ski lokalhistoriske arkiv: Arkiv K2-1013 Kråkstad kommunale kino.