I september 1939 invaderte tyske soldater Polen og 2.verdenskrig var et faktum. Noen måneder seinere marsjerte russiske tropper inn i Finland og vinterkrigen var i gang.

Øvelsesskyting på vannet
Mange var urolige for at Norge ikke var godt nok forberedt dersom også vårt land skulle bli trukket inn i en av de pågående konfliktene. Også i Ski var det mange som var urolige for
dette. Flere henvendte seg til ØB og uttrykte sin bekymring, både for de unges fysiske form og for deres skyteferdigheter.

Ski skytterlag grep fatt i dette og utover vinteren ble det arrangert øvelsesskyting på et islagt Nærevann flere ganger. Den første øvelsen fant sted 16.januar og 160 menn hadde møtt opp ved Bjerkestranda. Inne i peisestuen holdt Ole Hjelt og sersjant Fennefoss instruksjon i geværbruk. Deretter gikk de frivillige videre til standplass ute på vannet. Hver enkelt fikk skyte 15 skudd på 100 og 150 meter. Øvelsene fortsatte utover vinteren og snart kom de også inn i ordnede former.

Forsvarsforeningen
I begynnelsen av februar 1940 ble det sendt ut et opprop til befolkningen i Ski og omegn. Ordfører, lensmann, distriktslege og flere ledere av lokale lag og foreninger oppfordret innbyggerne til å melde seg inn i den lokale forsvarsforeningen. 9.februar ble Ski og omegns forsvarsforening stiftet. Selve stiftelsesmøtet fant sted på Bogers hotell. Generalsekretær i Norges bondelag og rektor ved Follo landbruksskole, Wilhelm Dietrichson, ble valgt til formann. Dette var tydeligvis noe som engasjerte mange for medlemstallet rundet 100 allerede ved starten. På samme møte ble det også samlet inn 100 kroner til Finland.

Finlandssaken
Nettopp vinterkrigen i Finland var noe som engasjerte mange og det hersket vel så stor uro over Sovjetunionens overfall på Finland som de tyske angrepene lenger sør. Finland var tross alt et naboland og flere var urolige for at Norge kunne bli neste landet som sto for tur. Morgenbladet foreslo sågar at det burde opprettes en «Mannerheimlinje» etter finsk mønster, på grensen i nord.

I Ski ble det holdt en rekke arrangementer til støtte for Finland i løpet av denne vinteren. Ski mannskor og Ski damekor samarbeidet om en finlandsaften i realskolen 14.januar og samlet inn 400 kroner. 29.februar ble det arrangert finlandsdag i Ski. Der bidro omtrent det som fantes av foreninger og lag i kommunen. 2.mars ble det arrangert finlandsbasar. Ski damekor sang og Trygve Bratteli holdt foredrag. I tillegg ble det vist film om krigen i Finland. Samme helg var det også tilsvarende arrangementer både på Siggerud og Langhus. Det var ikke bare de voksne som bidro. Til og med skolebarna i 3.klasse på Kontra skole ytte sitt til denne saken. De ga bort pengene som var ment for godteri og samlet på denne måten inn 22 kroner til Finland. Finnlandsinnsamlingen ble avsluttet med et stort møte i realskolens gymsal 11.mars. Det viste seg da at det hadde blitt samlet inn 6200 kroner alt i alt.

Frivillig opplæring i ordnede former
I trontalen 12.januar 1940 kunne kongen erklære at det var iverksatt et arbeid med å få i gang en frivillig militæropplæring i landet. Opplæringen skulle ledes av Forsvarsdepartementet.

En måneds tid seinere ble dette arbeidet iverksatt. Hensikten var å gi mannskaper grunnleggende opplæring i bruk av våpen. Kursene var gjerne lagt til helger eller kveldstid med økter på et par timer 3-4 ganger i uka og varte i 1-2 måneder.

Oppslutningen om tiltaket viste seg å være svært stor. Over hele landet strømmet forsvarsivrige unge og voksne til kursene. Over 10.000 menn deltok i denne frivillige opplæringen vinteren 1940.

Det første frivillige militærkurset i Ski ble arrangert onsdag 28.februar. 50 menn hadde meldt seg på kurset som dermed var fulltegnet. Leder for den lokale forsvarsforeningen, Wilhelm Dietrichson, åpnet det hele med en glødende tale. Deretter kunne opplæringen komme i gang. Bildet denne måneden er fra nettopp en slik militærøvelse i realskolens lokaler. Øvelsene fortsatte utover på vårparten.

Den 9.april viste det seg at de som hadde vært urolige for at landet skulle bli trukket med i krigen, hadde hatt god grunn til dette.

Foto:
Frivillig militæropplæring i realskolens gymsal, Ski, vinteren 1940.
Fotonummer: SKIH 019 018.
Fotograf: ukjent.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Arkivkilder:
Arkiv P-1050, Aa0003. Ski mannskor.

Trykte kilder:
Aschehougs konversasjonsleksikon, bind 6, Aschehoug, Oslo 1941.
Greve, Tim: Det norske storting gjennom 150 år, bind 3, tidsrommet 1908-64, Gyldendal, Oslo 1964.
Stortingsforhandlinger 1940.
Østlandets Blad 8.januar, 15.januar, 2.februar, 10.februar, 16.februar, 21.februar, 24.februar, 1.mars, 8.mars, 12.mars 1940.

Nettkilder:
Store Norske Leksikon: Artikkel om Wilhelm Dietrichson.