I disse dager blir det jobbet kraftig med forbedringer av veinettet rundt Skibyen. Eldre veier møter nye krav og må oppgraderes. Ikke minst ser vi dette i Nordbyveien.

Det har pågått ferdsel i dette området i svært lang tid, men mange av de gamle veiene har blitt borte. Ofte har det gått til slik vi ser i Nordbyveien der en ny vei blir anlagt der den gamle gikk. Andre steder har nye behov meldt seg og området har blitt tatt i bruk til andre formål slik som jordbruk eller boliger. Dessuten har nye veier gjerne gjort de gamle overflødige og de har gått ut av bruk. Dermed får vegetasjonen gode vekstvilkår og tar tilbake grunnen.

Men ennå er det mulig å se spor av riktig gamle veier rundt om i vår kommune. Det som gjerne viser etter disse veiene er forsenkninger i terreng med løse masser, såkalte hulveier. Noen steder kan disse veiene være svært tydelige, mens andre steder er forsenkningene såpass små at de nesten ikke viser. Veier som er så gamle at de sikkert kan dateres til tiden før reformasjonen, kalles oldtidsveier. Slike veier er automatisk fredet etter Lov om kulturminner.

Tar vi en liten tur vest for Ski sentrum, til Nordre Finstad, finner vi deler av en slik vei. Veien starter rundt 100 m vest for Nordre Finstad gård. Ved en nordlig forgreining av veien, ikke langt fra der den starter, ligger for øvrig en gravhaug fra jernalderen. Haugen ligger tett inntil rundkjøringen der Villenga og Vestveien møtes. Veien passerte opprinnelig også en gravhaug på Nordre Finstad, men den har blitt fjernet i forbindelse med utbyggingsarbeider. Det var for øvrig svært vanlig å anlegge gravhauger i nærheten av veier.

Selve veien går inn i skogen noen meter sør for den eksisterende gravhaugen. Den er mye i bruk som tursti og er derfor lett synlig der den bukter seg inn mellom trærne. Forsenkningene i terrenget er her svært små. Deler av veien går dessuten over berggrunn. Den vesle veistubben tar fort slutt og går antakelig over i en nyere sti. Det er også mulig å følge deler av veien et stykke videre på andre side av Søndre Tverrvei.

Sør for Rismyra i Ås kommune ser vi også spor av denne veien. Der har den tydeligere form som hulvei. Ellers har mye av denne oldtidsveien blitt borte både som resultat av nyere veibygging, boligbygging og jordbruk. Opprinnelig var dette den gamle ferdselsåren mellom Ski og Nordby, altså den riktig gamle Nordbyveien.

Foto:
Oldtidsveien, Ski – Nordby, Finstad, 2015.
Fotonummer: SKIB 803 012.
Fotograf: Dagfinn W. Jakobsen (Ski lokalhistoriske arkiv).

Trykte kilder:
Gustafson, Alfred: Turbok for Ski, Ski Historielag, Ski 1992.
Schou, Terje: Ski og Kråkstad, Forhistorisk tid, bind I, Ski kommune, 1990.
Taugbøl, Trond: Kulturminneatlas Follo, Ferdsel og vegfar, Follo museum, 1995.

Nettkilder:
Kulturminnesøk vei
Kulturminnesøk gravhaug
Turtips Finstadmarka/Holstadmarka (.pdf)