ildet ovenfor er tatt fra øst mot vest og viser Ski sentrum slik det så ut i 1963. I forgrunnen ligger gården Sander Østre. Det er i dette området og på moreneryggen i Kråkstad vi finner de første gårdene i kommunen.

Ski
Gården Sander blir regnet som opphavsgården i Ski. Det er flere grunner til dette. Selve gårdsnavnet, Sander, kan tyde på at gården er av eldre dato. Jordsmonnet der gården ble ryddet har gitt den navn. Slike naturgitte navn blir gjerne knyttet til de eldste gårdene, men dette er ikke noe entydig spor. Navnet kan f.eks ha eksistert før gården ble ryddet. Navnet Sander beskriver for øvrig et stort område. Dette tyder på at gården opprinnelig har omfattet et større område enn dagens Sander-gårder.

Noen kilometer øst for Sander ligger gården Oppsand, på gammelnorsk ”Uppsandar” som betyr noe sånt som Øvre Sander. Navnet tyder på at gården en gang lå under Sander, men seinere ble skilt ut som egen gård. Dette peker også i retning av at Sander en gang var en større gård. Sander ligger dessuten sentralt plassert på raet som går gjennom Ski. Dette er et svært gunstig jordbruksområde. Det er funnet en rekke gjenstander fra yngre steinalder og bronsealder i området, blant annet skafthulløkser som trolig har blitt brukt i nyryddingsarbeid (se artikkel om skafthulløks). Funn av fortidsminner fra bronsealder og jernalder i området mellom Sander og Oppsand er dessuten svært stort. Her ligger en rekke gravminner og skålgropristninger. De mange spora fra fortida peker dermed ut Sander som et sannsynlig arnested for jordbruket i Ski.

Kråkstad
I Kråkstad har det vært vanskeligere å finne kjerneområdet til opphavsgården enn i Ski. Her er det ikke noe gårdsnavn som peker ut et sted som opprinnelsesstedet. Det er derfor nærliggende å tro at navnet på denne første gården, opphavsgården, har gått ut av bruk og inn i glemmeboka. Men også i Kråkstad er det svært sannsynlig at den første gården lå der den beste jorda var.

Den beste jorda i Kråkstad finner vi, som i Ski, på raet. En rekke funn og fornminner vitner om tidlig jordbruk i dette området. I grenseområdet mellom Harastad, Bjastad og Tomter ligger en rekke gravminner. Her ligger blant annet en rund steinlegging. Tilsvarende steinlegginger fra bygdene sør i Østfold har vist seg å inneholde branngraver fra førromersk jernalder (500 f.Kr. – 0). Denne steinleggingen kan dermed stamme fra en tidlig fase av opphavsgårdens historie. Gravminner fra jernalderen var gjerne plassert i nærheten av gården. Det er derfor ikke urimelig å anta at selve opphavsgården har lagt i nærheten av disse fornminnene.

Selv om gårdene Bjastad og Tomter ikke er spesielt gamle gårder, peker gårdsnavna bakover i tid og i retning av en eldre gård. Bjastad het på gammelnorsk Bjástađir. Første ledd i dette navnet betyr gård. Navnet Bjástađir kan dermed oversettes til ”Gårdsstedet.” Navnet Tomter er lettere å forstå. Dette kommer av det gammelnorske Tomtir som betyr ”Husgrunn.” Dette kan tyde på at Bjastad og Tomter er bygget like i nærheten av et tidligere gårdssted. Mye taler dermed for at utgangspunktet for det første jordbruket i Kråkstad lå like i nærheten av disse gårdene.

Foto:
Flyfoto av Ski sentrum, 1963.
Fotonummer: SKIH WF 141 521
Fotograf: Fjellanger Widerøe Foto A/S
Bildet er samlet inn av Ski Historielag

Litteratur:
Lillehammer, Arnvid: Aschehougs Norgeshistorie bind 1, Fra jeger til bonde, Aschehoug, Oslo 1994.
Schou, Terje: Ski og Kråkstad, forhistorisk tid, bind I, Ski kommune, 1990.