I 1860 fikk landet ny skolelov. Denne loven utgjorde et viktig skille i norsk skole og markerte første skritt i retning av en moderne folkeskole. Skolen hadde fram til da hatt hovedfokus på kristendomsopplæringen. I den nye loven ble innholdet i skolen mer nytteorientert og verdslig. Loven slo også fast at grunnskolen skulle være obligatorisk for alle barn. I tillegg ble det stilt krav om faste skoler og skolebygninger. Dette førte til at omgangsskolen gradvis ble avviklet. Over hele landet ble det bygd skoler, ofte små hvite trebygninger, og i 1880 var det over 5000 fastskoler i landet.

Den første faste skolen i Kråkstad ble opprettet i 1845. Videre utover på 1800-tallet ble det opprettet flere faste skoler i kommunen. I starten holdt flere av skolene til i leide lokaler. Etter hvert ble det også reist egne skolebygg.

I 1869 frambød Hans Nes sin eiendom Kloppa til skolejord. Herredsstyret besluttet å kjøpe eiendommen og bygge skole og lærerbolig der. Bygningen skulle være 23 alen lang og 13 alen brei. Selve skolestua skulle være 13 alen lang og 8 alen brei (1 alen = 62,75 cm) og romme 80 barn i to avdelinger. I 1871 stod skolen klar til å tas i bruk.

Den første læreren ved skolen var Johannes Frogner. Han var født 3.august 1840 og var fra Frogner i Kråkstad. Frogner ble ansatt som lærer i Kråkstad i 1862. Da Bjerke skole stod ferdig i 1871, flytta han dit. Han var også lærer i Mørk-kretsen til den fikk egen lærer i 1879.

Frogner hadde mange verv. Mest bemerket gjorde han seg innenfor musikklivet. Han var i mange år organist i Ski. I tillegg dirigerte han flere kor. Johannes Frogner døde i 1905, 65 år gammel.

I 1931 ble det bygd nytt skolebygg ved Bjerke skole. Det nye bygget var i to etasjer og inneholdt to klasserom, sløydsal, lærerværelse og to små leiligheter.

Bjerke skole var i drift i nesten hundre år. På slutten av 50-tallet ble det besluttet at de eldste elevene skulle overføres til Kråkstad skole. Bjerke skole fortsatte driften med elever på småskoletrinnet i noen år til, men i 1968 ble også de yngste elvene overført til Kråkstad og skolen ble nedlagt.

Foto:
Elever ved Bjerke skole, 1937.
Fotonummer: SKIH 459 015.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Eva Jesnes.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag

Litteratur:
Nerbøvik, Jostein: Norsk historie 1860-1914, Det Norske Samlaget, Oslo 1999.
Østlid, M.: Kråkstad, en bygdebok bind I, Hamar 1929.

Nettkilder:
Ski Historielag