Denne måneden arrangeres det 100-årsjubileum for 1911-bygningen ved Kråkstad skole. Jubileet markeres blant annet med en utstilling av gamle bilder fra skolen.

Det første skolehuset
1911-bygningen er ikke den eldste skolebygningen i Kråkstad. Den første faste skolen i Kråkstad ble opprettet allerede i 1845, 15 år før det ble lovpålagt med fast skole. Det var lærer og kirkesanger Christian Christophersen Bergh som tok initiativ til dette. Bergh ble ansatt som lærer i Kråkstad i 1842. Høsten 1843 kjøpte han et hus fra gården Dal i Ski og flyttet det til Kråkstad. Han fikk tillatelse til å reise huset på prestegårdens grunn, på et stykke som kaltes Hestehagen. Huset stod ferdig høsten 1844 og 8.november begynte Bergh å drive skole der. Formelt ble det fast skole i Berghs hus fra januar 1845.

15.september 1849 ble det bestemt at tomten Berghs hus sto på, samt 50 mål jord, skulle avgis til skoletomt og lærerjord. Berghs hus ble da kjøpt for 270 spd som skolelokale og lærerbolig.

Nytt skolebygg
24.mai 1907 ble saken om et nytt og mer tidsmessig skolebygg i Kråkstad behandlet i skolestyret. Der ble det besluttet at Østby og Kråkstad kretser skulle slås sammen når den nye bygningen sto klar til å tas i bruk. Skolestyret besluttet også, med 6 mot 1 stemme, at den gamle skolebygningen skulle bli stående og at ny bygning skulle oppføres på nordsiden av nedkjørselen til skolegården. Plasseringen ble begrunnet med ”tildels af hensyn til Kjælderbekvemmelighed for Læreren i den nye Bygning.” Sognestyret hadde allerede en måned tidligere, den 30.april, gitt nybygget sin tilslutning.

1911-bygningen var klar til å tas i bruk like over nyttår i 1911. Skolebygningen ble bygd i murstein og kostet ca. 24.000 kr. Den hadde to klasserom og sløydsal i første etasje, ett klasserom og lærerbolig i andre etasje og lærerinnebolig og vaktmesterbolig i tredje etasje. I kjelleren var det planer om å innrede til skolekjøkken. Det var også et rom i 2.etasje som var satt av til lærerværelse og bibliotek.

Det første året bygningen var i bruk hadde skolen fem klasser. 1. og 2.klasse utgjorde småskolen mens 3.-5.klasse utgjorde storskolen. Elevene på de to øverste trinnene hadde 18 ukers skole mens de yngste elevene måtte nøye seg med 12 uker. Vi har ikke opplysninger om elevtall for 1911, men fire år seinere, i 1915 var elevtallet 117.

Skolen i 2011
Mye har forandret seg i løpet av de 100 årene som har gått siden 1911-bygningen sto klar til å ta i mot sine første elever. Dagens Kråkstad skole (i 2011) huser rundt tre ganger så mange elever som for hundre år siden. Skoleåret er kraftig utvidet og er nå på 38 uker, mer enn det dobbelte av det elevene ved skolen hadde for hundre år siden. Det har også kommet flere nye bygninger rundt 1911-bygningen. Den første utvidelsen kom i 1962. Seinere har skolen blitt utvidet i 1974, 1979 og med SFO-bygget i 1997.

1911-bygningen var en flott skolebygning etter datidens standard og det er imponerende at den fremdeles holder mål som skolebygning etter hundre års drift.

Foto:
Kråkstad skole, 1912.
Fotonummer: SKIH 253 020.
Fotograf: Sigurd Bjerke.
Giver av bildet: John Bjerke.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Arkivkilder:
Ski lokalhistoriske arkiv: Arkiv K1-1006, Aa0001, ark 92. 

Trykte kilder:
Østlid, M.: Kråkstad, en bygdebok, bind I, Hamar 1929.

Nettkilder:
Kråkstad skoles hjemmesider